دوره جامع کریپتو و فارکس

انواع و ساختار الگو های امواج الیوت

I discovered this wave pattern around 1992 – two years after Mastering Elliott Wave was published. As a result, it is not mentioned in the book. A NEoWave Diametric is a 7-legged formation (Triangles are 5 legs, Flats and Zigzags are 3) that does NOT involve an x-wave. As a result, instead of a-b-c – X – a-b-c, I had to continue with the alphabet, labeling it a-b-c-d-e-f-g. The distinguishing factor of a Diametric is the similarity of each wave segment in time and complexity to the other six. In Flats and Zigzags, time and complexity differences are extreme between waves-a, b and c. In Triangles less so, in Diametrics time similarity (not time differences) is the norm. Diametrics occur in two main categories.One in which a period of expansion is evident during waves-a, b, c and d, followed by a period of contraction for waves-e, f and g.The other is the reverse; contraction occurs first during the first four wave segments, followed by expansion for the remaining three. This creates the look of a bowtie for the first series and a diamond shape for the second.

مروری مختصر بر هر 11 الگوی موج الیوت – قسمت پنجم

امواج الیوت

این الگو تنها الگوی الیوت است که در جهت روند های بزرگ حرکت میکنند. و با نام دو گوشه مثلثی شناخته میشود.دو نوع از این دو گوشه وجود دارد که در قسمت قبل راجع به آن توضیح دادیم دو گوشه پیشرو و دو گوشه پایانی . هر دو این الگو های ذکر شده در جهت روند اصلی بزرگتر حرکت میکنند.
تحقیقات ما نشان داد که هزاران الگوی دوگوشه صعودی وجود دارد،در عین حال بعنوان مثال یک دو گوشه پیشرو آورده شده است.
فقط به عنوان نمونه چند عدد دو گوشه پایانی در بازار های کالا وجود داردکه آن هم در درصد کمی از آنها مشاهده می شود.
به هر صورت،الگو های دو گوشه ریزشی اغلب در بازار های کالا مشاهده میشود .این الگوها بسته به نوع بازار وجود دارند و نوع آنها میتواند صعودی یا نزولی باشد.

قوانین الیوت برای دو گوشه پیشرو و دوگوشه پایانی :

1.الگوهای دوگوشه بین دو خط همگرا که به شکل یک کانال است حرکت میکند.

2.موج 1 از دوگوشه پیشرو یک موج محرک یا یک دوگوشه پیشرو میباشد.

3.موج 5،3،1 از دوگوشه انتهائی همیشه از خانواده زیگ زاگ ها میباشند.

4.موج 2 ممکن است بدون هیچ اصلاحی شکل بگیرد به استثنای مثلث ها

5.موج 2 هیچ گاه بلند تر از موج 1 نمی باشد.

6.موج 3 از الگوی دوگوشه پیشرو یک موج محرک (Impulse) است.

7.همیشه موج 3 در مقایسه با موج 2 قیمت ها بزرگتر است.

8.موج 4 ممکن است بدون اصلاح کامل شود.

9.موج 2و4 در قسمتی از موجشان با یکدیگر اشتراک دارند(موج 2 و 4 هم پو شانی دارند.)

10.موج 5 از دوگوشه پیشرو انواع و ساختار الگو های امواج الیوت می تواند یک موج محرک و یا یک دو گوشه پایانی باشد.

11.موج 5 قیمت باید در بدترین حالت 50% موج 4 قیمت ها را بازگشت نماید.

12.موج 3 در مقایسه با امواج 1 و 5 قیمت ها، کوتاهترین نیست.

الگوی زیگ زاگ :Zigzag

یک زیگ زاگ دارای 3 موج A,B,C است که بر خلاف روند انواع و ساختار الگو های امواج الیوت اصلی بازار با درجه بزرگترحرکت میکنند. زیگ زاگ ها معمولا الگو های اصلاحی هستند.

The most common shape for a rising Zigzag

The most common shape for a falling Zigzag

قوانین امواج زیگ زاگ: Rules for Zigzags

1. موج A باید یک موج محرک (Impulse) یا یک Leading Diagonal باشد.

2. موج B میتواند یک الگوی اصلاحی (Corrective) باشد.

3. موج B از نظر اندازه باید نسبت به موج A قیمت ها کوتاهتر باشد.

4. موج C قیمتها باید یک موج محرک (Impulse) یا یک Ending Diagonal باشد.

5. اگر موج A یک Leading Diagonal باشد موج C ممکن است یک Ending Diagonal باشد.

زیگ زاگ های دوگانه و سه گانه : Double and Triple Zigzags

بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود.

این دو الگو با نام های Double3 , Triple 3 هم خوانده میشوند.

سه الگوی زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند که به آنها Sharp family of pattern نیز گفته میشود.

زیگ زاگ های دوگانه رایج ترند در حالی که زیگ زاگ های سه گانه بندرت دیده میشوند.

Double zig zag از دو الگوی زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یک موج کوتاه اصلاحی به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحی با نماد X مشخص میشود.

زیگ زاگ سه گانه از سه الگوی زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحی “X” و”XX” به یکدیگر متصل شده اند.

The most common shape for a rising Double Zigzag

The most common shape for a falling Double Zigzag

The most common shape for a rising Triple Zigzag

The most common shape for a falling Triple Zigzag

قوانین زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه :Rules for Double and Triple Zigzags

1. موج W باید خود یک الگوی زیگ زاگ باشد.

2. موج X میتواند بدون هیچ اصلاحی در الگوی خود کامل شود بجز در یک Expanding Triangle

3. در امواج نمودار موج X باید کوتاه تر از موج W باشد.

4. موج Y باید یک الگوی زیگ زاگ باشد.

5. موج Y باید بلند تر یا مساوی موج X در نمودار قیمت ها باشد.

6. موج XX میتواند بدون هیچ حرکت اصلاحی کامل شود بجز در Expanding Triangle

7. موج XX باید در نمودار قیمت ها نسبت به موج Y کوتاه تر باشد.

8. موج Z باید خود یک الگوی زیگ زاگ باشد.

9. موج Z باید بلندتر یا مساوی موج XX قیمت ها باشد .

الگوی تخت : Flat

یکی دیگر از الگو های رایج اصلاحی الگو های تخت یا کم تغییر هستند.تفاوت آنها با امواج زیگزاگ در این است که آنها نسبت به حرکات قوی به سمت بالا و پایین گرایش بیشتری نشان میدهند و بیشتر گرایش آنها به صورت حرکات حاشیه دار میباشد. از اینرو به آنها امواج Flat (تخت،پهن،مسطح) گفته میشود .در مقایسه با زیگ زاگ ها که حرکات آنها در یک روند شکل میگیرد این امواج به صورت حاشیه دار هستند.

The most common shape for a rising Flat

The most common shape for a falling Flat

قوانین الگوی تخت :Rules for Flats

1. موج A میتواند بدون هیچ حرکت اصلاحی کامل شود.

2. موج B میتواند بدون حرکت اصلاحی کامل شود بجز در Triangle ها

3. موج B در بدترین حالت باید حداقل 50% موج A را اصلاح (بازگشت )نماید.

4. موج B باید از 2 برابر موج A قیمت ها کوتاه تر باشد.

5. موج C فقط میتواند یک موج محرک (Impulse) یا یک Ending Diagonal باشد.

6. موج C نباید از 3 برابر زمان تشکیل موج A بیشتر طول بکشد.

7. موج C نباید بلندتر از 2 برابر فاصله موج های A,B باشد.

8. قسمتی از موج C با موج A اشتراک دارند(موج C و موج A همپوشانی دارند.)

الگوهای حاشه دار دوگانه و سه گانه : Double and Triple Sideways Patterns

همان گونه که امواج زیگ زاگ دارای 2 گونه دابل زیگ زاگ و تریپل زیگ زاگ هستند،امواج فلت نیز این تقسیم بندی را دارا میباشند.که به Double falt,Triple flat تقسیم میشوند.

همچنین این دو الگو به صورت Double3,Triple 3 خوانده میشوند.

Double sideway الگوی رایج تری است در حالیکه Triple sideways به ندرت دیده میشود.

یک حرکت حاشه دار دوبل از دو الگوی فلت متصل به هم ساخته شده است،در مورد Tripleحاشیه دار سه گانه از 3 الگوی فلت متصل به هم تشکیل شده است.

The most common shape for a rising Double Zigzag

The most common shape for a falling Double Zigzag

The most common shape for a rising Triple Sideways

The most common shape for a falling Triple Sideways

قوانین الگوهای حاشه دار دوگانه و سه گانه : Rules for Double and Triple Sideways Patterns

1. موج W ممکن است در الگوی خود بدون هیچ اصلاحی کامل شود بجز درTriangle و یا الگوی Double یا Triple

2. موج X ممکن است در الگوی خود بدون اصلاح(Correction) کامل شود. بجز درTriangle و یا الگوی Double یا Triple

3. در کمترین مقدار(حالت)موج X 50%، موج W را بازگشت میکند.(اصلاح میکند.)

4. در بیشترین حالت موج X تا 400% موج W را بازمیگردد.(اصلاح میکند.)

5. موج Y در الگوی خود ممکن است بدون اصلاح کامل شود بجز در الگو های Double,Triple

6. موج Y باید بزرگتر از موجX باشد،به استثنای هنگامی که ما یک الگوی Triangle داریم.

7. موج XX در الگوی خود ممکن است بدون هیچ اصلاحی بپایان برسد،بجز در Triangle و یا الگوی Double یا Triple

8. در کمترین مقدار(حالت)موج XX ، 50% موج Y را بازگشت(اصلاح)میکند.

9. در بیشترین مقدار(حالت)موجXX ، 400% موج Y را باز میگردد(اصلاح میکند.)

10 .موج Z میتواند الگوی خود را بدون اصلاح به پایان برساند،به استثنای الگو های Double,Triple .گرچه اگر موجY ،از خانواده زیگ زاگ ها باشد،موج Z نمیتواند یک زیگ زاگ باشد.

11. موج Z باید نسبت به موج XX در نمودار قیمت بزرگتر باشد.

الگوهای مثلثی : Triangle

مثلث ها در ساختار خود از 5 موج تشکیل یافته اند که با نامهایA,B,C,D,E نام گذاری میشوند. حرکت این الگو در درون یک کانال همگرا واگرا میباشد که خط بالایی کانال شامل دونقطه A,C و خط پایینی کانال شامل دو نقطه B,D میباشد.

مثلث ها در حقیقت جز الگو های اصلاحی قرار میگیرند.دو نوع از مثلث وجود دارد: انقباضی و انبساطی

مثلث انقباضی : Contracting Triangles

این الگو نسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد.

The most common shape for a rising Contracting Triangle

The most common shape for a falling Contracting Triangle

قوانین مثلث انقباضی :The Rules for Contracting Triangles are as follows

1. موج A در این الگو میتواند یک زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یک الگوی فلت باشد.

2. موج B در این الگو تنها میتواند یک زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.

3. امواج C,D میتوانند در الگوی خود بدون هیچ اصلاحی کامل شوندبه استثنای Triangle ها

4. 4 موج A,B,C,D باید در داخل یک کانال حرکت کنند که یک سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.

5. تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.

6. دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه ای همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازی باشند.

7. ممکن است یکی از خطوط کانال را بصورت خطی(افقی)داشته باشیم.

8. موج E میتواند یک زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یک Contracting Triangle باشد.

9. موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20% موج D قیمت ها باشد.

10. همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو دارای بلند ترین موج باشند.

11. همچنین موج E باید در قسمتی از موج خود با موج A اشتراک(همپوشانی)داشته باشد.

12. موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کند.

مثلث انبساطی: Expanding Triangles

آخرین الگوی مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطی میباشد .این الگو یک الگوی غیرمتعارف و غیر رایج در بین الگوهای الیوت میباشد.

The most common shape for a rising Expanding Triangle

The most common shape for a falling Expanding Triangle

قوانین مثلث های انبساطی : The Rules for Expanding Triangles are as follows

1. هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند.

2. موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد.

3. امواج A,B,C,D باید در درون کانالی حرکت کنند که یک ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد.

4. موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40% موج D بزرگتر باشد.

امواج الیوت چیست و چه کاربردهایی دارد

بررسی رفتاری که اکثر مردم در مواجه با تغییرات قیمت بازار از خود نشان می دهند و همچنین تصمیمی که سرمایه گذاران در این مواقع از خود نشان می دهند، می تواند در تحلیل تکنیکال بازار نقش بسیار زیادی داشته باشد. الیوت، با ابداع نظریه امواج الیوت که آن را بر اساس الگوهای رفتاری مردم به دست آورد، توانست به مردم و سرمایه گذاران در پیش بینی روند های آینده بازار سهام و سرمایه گذاری کمک کند. اگر شما هم یکی از علاقه مندان سرمایه گذاری در بازار سهام و یا همان بازار بورس هستید، حتماً تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تاریخچه امواج الیوت

نظریه الیوت برای اولین بار در قرن بیستم یعنی در بین سالهای 1935 تا 1940 توسط الیوت ابداع و به جهانیان معرفی شد. هدف اصلی الیوت از ارائه این نظر، کمک به فعالان بازار سرمایه، بازار بورس، بازار فرابورس و به طور کلی تمام بازارهای مالی بود. الیوت با ارائه این نظریه ثابت کرد که تغییراتی که در بازارهای مالی به وجود می آید، روند ثابتی دارد و مدام در حال تکرار می باشد.

الیوت با استفاده از نتایجی که از تحقیقات خود به دست آورده بود به راحتی می توانست نحوه حرکت قیمت هر سهم در آینده بازار سهام را پیش بینی نماید.

الیوت با تحقیق و بررسی واکنش عملکرد مردم در خصوص تغییرات قیمت در بازار سهام و بازار بورس و به طور کلی هر فعالیتی که در آن شرکت دارند، با توجه به یک قاعده طبیعی واکنش نشان می دهند که الیوت آن را با عنوان امواج الیوت به مردم معرفی کرد.

امواج الیوت

آشنایی با اصول اولیه امواج الیوت

الگو، زمان و نسبت 3 جنبه مهم و اصلی در نظریه امواج الیوت هستند که در بین آنها، الگو، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار می باشد که این الگوها، تقریباً به الگوهای موج اشاره دارند.

تحلیل نسبت در نظریه امواج الیوت برای اندازه گیری ارتباطی که بین موج های گوناگون برای مشخص کردن نقاط تصحیح و قیمت های هدف، وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

فاکتور زمان، بیشتر برای تایید نمودن الگوهای موج و نسبت ها کاربرد دارد. البته ناگفته نماند که بسیاری از تحلیلگران بازارهای بورس و فرابورس بر این عقیده هستند که فاکتور زمان تاثیر چندانی برای پیش بینی وضعیت آینده بازارهای سرمایه گذاری ندارد.

یک اصل ابتدایی در نظریه امواج الیوت این است که بازارهای سرمایه با توجه به یک روند تکرار شونده که متشکل از 5 موج افزایشی است، به سمت جلو حرکت می کند که بعدها این 5 موج افزایشی به وسیله 3 موج کاهشی اصلاح خواهند شد.

امواج الیوت

آشنایی با امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه elliott waves

اگر نگاهی به شکل نظریه الیوت بیندازید در ابتدا احساس می کنید که بازار، از یک روند صعودی پیروی می کند. اما شاید برایتان سوال پیش آمده باشد منظور از روند صعودی بازار چیست؟

در روند صعودی امواج الیوت، هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر از سقف قبلی و در روند نزولی عکس این اتفاق رخ می دهد، یعنی هر کف پایین تر از کف قبلی و هر سقف هم پایین تر سقف قبلی می باشد. اکنون مجدداً به شکل نگاه کنید، اگر قیمت ها در بازار سهام بخواهند خود را از انواع و ساختار الگو های امواج الیوت نقطه 1 به نقطه 5 برسانند، باید یک روندی مطابق با آنچه که شکل نشان می دهد را طی کنند. حال به امواج هم جهت با روند، امواج اصلی و به امواجی که خلاف جهت روند هستند، امواج اصلاحی گفته می شود. بنابراین امواج 1 و 3 و 5 امواج اصلی و امواج 2 و 4 امواج اصلاحی می انواع و ساختار الگو های امواج الیوت باشند.

این امواج سیکل های گوناگونی دارند که متداول ترین و رایج ترین سیکل، سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی می باشد. موج های افزایشی در این سیکل با اعداد 1 تا 5 و موج های کاهشی با حروف a, b, c نشان داده می شوند.

اگر بخواهیم به طور دقیق تر و ملموس تر امواج اصلی و اصلاحی را برایتان شرح دهیم، توصیه می کنیم که به شکل دقت کنید. در موج های افزایشی که در ابتدای نمودار وجود دارد، به دلیل وجود روند صعودی، موج های 1 و 3 و 5 موج های اصلی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی می باشند. چرا که امواج 1 و 3 و 5 هم جهت با روند و امواج 2 و 4 خلاف جهت با روند هستند.

امواج اصلاحی در واقع اصلاح کننده امواج قبلی خود هستند.

موج شماری امواج الیوت 3

آشنایی با انواع امواج اصلاحی

همانطور که در بالا اشاره کردیم، امواج اصلاحی به امواجی گفته می شود که امواج قبلی خود را اصلاح می کنند و جهتی مخالف با جهت روند دارند. اگر فردی بخواهد به تحلیل امواج الیوت بپردازد، بهتر است که با انواع امواج اصلاحی در این نظریه آشنا شود.

· امواج اصلاحی زیگزاگ: این نوع امواج اصلاحی از 3 ریزموج تشکیل شده است که با الگوی تصحیح گرانه و در خلاف جهت روند های بزرگتر مسیر خود را طی می کنند. 3 ریز موج زیگزاگی به ترتیب به موج های 5-3-5 شکسته خواهند شد.

· امواج اصلاحی پهنه: مهمترین تفاوت امواج اصلاحی پهنه ها با امواج اصلاحی زیگزاگ، پیروی امواج پهنه ها از الگوی 3-3-5 می باشد. این مواج در بیشتر مواقع نشان می دهند که بازار افزایشی در حال تقویت شدن است از این رو بیشتر از آنها به عنوان الگوی تحکیمی یاد می شود.

· امواج اصلاحی مثلث: این موج ها قبل از آخرین حرکت انجام شده در سمت روند بزرگ و در چهارمین موج اتفاق می افتند. به عبارت دیگر می توان گفت که امواج اصلاحی مثلثی در روند های صعودی، هم به صورت نزولی حرکت می کنند و هم به صورت صعودی. روند صعودی این امواج اصلاحی، خبر از ادامه روند صعودی قیمت در بازار بورس و سهام می دهد ولی روند نزولی آن نشان می دهد که بعد از صعود شدید، کاهش قیمت اتفاق می افتد.

یکی از مهمترین مسائل و دغدغه هایی که تحلیلگران بیشتر بازارهای مالی و سرمایه گذاری با آن روبرو هستند، این است که نمی دانند، موج شماری را از چه نقطه ای شروع کنند که مطمئن باشد، درست ترین نقطه را انتخاب کرده اند.

به طور کلی شروع موج شماری از پایین ترین قیمت چند ماه اخیر، بهترین حالت برای تحلیل بازار می باشد.

قوانین و دستورالعمل های elliott waves

قوانین و دستورالعمل هایی که در نظریه امواج الیوت وجود دارد، عبارت اند از:

· تمام موج های اصلی باید بالاتر از موج اصلی قبل از خود به اتمام برسند.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انواع و ساختار الگو های امواج الیوت انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

· به هیچ عنوان موج b قبل از موج 5 تمام نمی شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشان دهنده این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

· نقطه اتمام موج c باید پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.

· موج 3 در هیچ زمانی کوچکترین موج در بین 5 موج اول نمی شود.

· موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی نخواهد داشت. به جز در برخی از مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.

· سقف موج 3 باید بالاتر از سقف موج 1 باشد.

· زمانی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی می شود.

· اصلاح موج نمی تواند بیش از 88 درصد باشد.

· اصلاح موج به هیچ عنوان تمام موج قبلی خود را در بر نخواهد گرفت.

امواج الیوت 5

آشنایی با پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت

روند امواج از درجات گوناگونی برخوردار می باشد که الیوت روند را به 9 درجه گوناگون تقسیم بندی کرده است که این تقسیم بندی بر اساس میزان اهمیت و همچنین بزرگی آنها می باشد. طبقه بندی های انجام شده توسط الیوت از دوره های چند ساعته تا دوره های دویست ساله را نیز دربرمی گیرد.

لازم به ذکر است که 8 موج اولیه هیچ ارتباطی به اینکه در کدام درجه از روند قرار دارند، نخواهد داشت.

بر طبق نظریه امواج الیوت، هر موج از امواجی که درجات کوچکتری دارند، تشکیل شده است که خود این مواج نیز باز هم به درجات کوچکتری تقسیم بندی می شوند. از این هر موجی که شاهد آن هستیم بخشی از یک موج بزرگ تر و با درجه بیشتر می باشد.

در روند رایج امواج الیوت که متشکل از 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی است، موج های 1 و 2 از 8 موج کوچکتر تشکیل شده اند که هر کدام از آنها نیز دارای امواج کوچکتری هستند و این درجات تا جایی ادامه دارد که تعداد آنها به سی و چهار موج می رسد. موج های 1 و 2 در واقع موج های اولیه از موج های پیشرونده در ابتدای روند می باشند.

انتخاب شماره های 1، 2، 3، 5، 8، سیزده، بیست و یک، سی و چهار، پنجاه و پنج ، هشتاد و نه و صد و چهل و چهار یک انتخاب تصادفی نبوده بلکه این اعداد بخشی از اعداد فیبوناچی متوالی را تشکیل می دهند. که قاعده این اعداد متوالی به این صورت است که هر عدد از جمع 2 عدد متوالی قبلی تشکیل می شود. دنباله گفته شده، در واقع تشکیل دهنده پایه و اساس نظریه امواج الیوت می باشد.

بررسی حالت های مختلف سیکل

بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه و بورس در پیش بینی سیکل های در حال شکل گیری دچار مشکل هستند و نمی دانند که این سیکل ها در آینده به چه صورت پیش خواهند رفت.

سیکل ها با توجه به روندی که در آن شکل می گیرند، از حالت های گوناگونی برخوردار می باشند. به عنوان مثال برای یک روند صعودی، هم ممکن است سیکلی با 5 موج افزایشی و 3 موج کاهشی و هم سیکلی با 3 موج افزایشی و 5 موج کاهشی رخ دهد. این موضوع برای روندهای نزولی نیز وجود دارد، به طور مثال احتمال رخ دادن روندی با 5 موج کاهشی و 3 موج افزایشی و همچنین روندی با 3 موج کاهشی و 5 موج افزایشی وجود دارد.

در مواقعی نیز ممکن است در فرایند موج شماری، موج ها با یکدیگر ترکیب شوند، یعنی قبل از اتمام یک سیکل، سیکل دیگری آغاز گردد.

به دلیل حالت های گوناگونی که در سیکل ها ممکن است رخ دهد، تحلیلگران دچار مشکل می شوند.

کاربرد elliott waves

یکی از مهمترین موارد کاربرد امواج الیوت در میانگین های بزرگ بازار سرمایه، مانند بازار طلا و ارز می باشد.

نکات تکمیلی در رابطه با موج شماری elliott waves

خرید کردن در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از مهمترین هدف موج شماری محسوب می شود. البته موج شماری به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به این هدف کمک کند بلکه برای تحقق آن نیاز به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و گسترده تری نیز وجود دارد.

نظریه امواج الیوت چه کمکی به افراد می کند؟

نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند به سرمایه گذار نشان می دهد که که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به بازار می باشد تا بتواند سود بیشتری را کسب نماید. اما همواره تشخیص صحیح شماره موج یکی از بزرگترین چالش ها است که احتمالا در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر اختلاف نظر خواهند داشت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

الگوی دیامتریک در نئوویو چیست؟

زمان الگوی بعد از X موج

من این الگوی موجی (دیامتریک) را حدود سال 1992 (دو سال پس از چاپ کتاب استادی در امواج الیوت) کشف کردم در نتیجه این الگو در کتاب ذکر نشده است.

دیامتریک در نئوویو یک الگو با 7 شاخه است که شامل X موج نمی باشد. (مثلث 5 شاخه و زیگزاگ و تخت 3 شاخه می باشد). در نتیجه بجای شمارش abc-X-abc مجبور شدم برچسب گذاری امواج را به صورت a-b-c-d-e-f-g ادامه دهم. وجه تمایز یک الگو دیامتریک تشابه هر شاخه از امواج در زمان و پیچیدگی نسبت به 6 شاخه دیگر الگو می باشد. در زیگزاگ و تخت، تفاوت زیادی در زمان و پیچیدگی امواج بین موج a و b و c وجود دارد. در مثلث ها این تفاوت کمتر هست ولی وجود دارد اما در یک الگوی دیامتریک تشابه زمانی (نه اختلاف زمانی) کاملا معمول است.

دیامتریک در دو دسته اصلی اتفاق می افتند.

حالت اول زمانی است که انبساط امواج در بخش موج های a,b,c,d بطور مشهود دیده می شود و بدنبال آن انقباضی در بخش امواج e,f,g رخ می دهد. حالت دوم کاملا برعکس می باشد. یعنی در چهار موج اول انقباض رخ می دهد و در سه موج بعدی انبساط. این باعث بوجود آمدن شکل یک پاپیون در حالت اول و شکل یک الماس در حالت دوم می شود.

What is a NEoWave Diametric Formation?

ANSWER:

I discovered this wave pattern around 1992 – two years after Mastering Elliott Wave was published. As a result, it is not mentioned in the book.

A NEoWave Diametric is a 7-legged formation (Triangles are 5 legs, Flats and Zigzags are 3) that does NOT involve an x-wave. As a result, instead of a-b-c – X – a-b-c, I had to continue with the alphabet, labeling it a-b-c-d-e-f-g. The distinguishing factor of a Diametric is the similarity of each wave segment in time and complexity to the other six. In Flats and Zigzags, time and complexity differences are extreme between waves-a, b and c. In Triangles less so, in Diametrics time similarity (not time differences) is the norm.

Diametrics occur in two main categories.One in which a period of expansion is evident during waves-a, b, c and d, followed by a period of contraction for waves-e, f and g.The other is the reverse; contraction occurs first during the first four wave segments, followed by expansion for the remaining three. This creates the look of a bowtie for the first series and a diamond shape for the second.

امواج الیوت جلسه سوم

یک نکته مهم در مورد موج های اصلاحی وجود دارند که فیلتر بسیار خوبی است:

موج اصلاحی به تنهایی از پنج موج تشکیل نمی شود اگر چنین حالتی مشاهده شود این موج ادامه خواهد داشت.

معمولاً موج های اصلاحی یا به صورت سریع و در جهت خلاف روند اصلی هستند یااصلاحی های کند هستند که برای آن که

در نهایت به هدف خود برسند مدت زمانی را بازی می کنند.

به طور کلی ازدید دسته بندی و تنوع ریز موج ها چهار دسته موج اصلاحی داریم:

1-زیگزاگ ها:

دارای ساختار 5-3-5 بوده و خود سه دسته هستند

2-پهنه ها :

دارای ساختار5-3-3 هستند و سه دسته می باشند

3- مثلث ها :

دارای ساختار 3-3-3-3-3هستند که آنها نیز به چهار گروه تقسیم می شوند

د- یک نوع توسعه یافته با نام متقارن معکوس

۴- دوگانه و سه گانه سه تایی( ساختارهای ترکیبی )

در ادامه به توصیف هر بخش می پردازیم

۱- زیگزاگ ها:

زیگزاگ ها اصولاً ساختار5-3-5 دارند و با حروفA,B,C نمایش داده می شوند. به خاطر داشته باشیم انتهای موج B

باید در حد قابل قبولی از نقطه شروع موج A فاصله داشته باشد.

آموزش تحلیل الیوت ویو

گاهی دو یا نهایتاً سه زیگزاگ پشت سر هم قرار می گیرند تا به هدف مورد نظر برسیم. که به آن زیگزاگ های دوتایی یا زیگزاگ های

سه تایی می گویند.

آموزش تحلیل الیوت ویو

الیوت موج میان این دو زیگزاگ را X می گذاشت که البته روش صحیح برای نام گذاری نیست. از این رو از ساختارW-X-Y برای

نامگذاری کل دو زیگزاگ بهره می‌بریم. از این رو هر انواع و ساختار الگو های امواج الیوت A-B-C دو درجه از موج بزرگ اصلی کوچک تر هستند (موج اصلی خود ۵

زیرموج دارد که موج اصلاحی نیز به زیرموج های خود تقسیم می‌شود پس از دودرجه کمتر می‌شود)

۲-آموزش تحلیل الیوت ویو و پهنه ها:

پهنه ها نوع خاصی از اصلاح ها هستند که اصولاً ساختار5-3-3 دارند و از نظر زمانی طولانی هستند. این اصلاح ها بعد از یک

موج قوی ظاهر می‌شوند که بیشتر موج3 است . پهنه ها در موج ۴ ظاهر می‌شوند که البته پهنه‌هایی را در موج ۲ نیزداریم .

و به طور کلی قانونی در این مورد نداریم.

اصولا بعد از حرکتی قوی هنگامی که اصلاح شروع می‌شود ، اصلاح قدرت کافی ندارد و به همین جهت موج A موجی سه تایی می شود.

با توجه به اینکه موج بعدی یعنی B در جهت موج قوی است گاهی تا شروع موجA می‌رود. به همین صورت موج C نیز مقدار

بسیار ناچیزی از موجA پایین تر می رود.

آموزش تحلیل الیوت ویو

نکته: هنگامی که ساختار5-3-3 اصلاحی دیده می‌شود اصولاً پهنه در پیش داریم.

پهنه توضیح داده شده در بالا را پهنه معمولی می گویند دو نوع پهنه دیگر نیز داریم:

پهنه توسعه یافته: بر طبق آموزش تحلیل الیوت ویو در این الگو موج B فراتر از شروع موج A می رود و موجه Cنیز از انتهای

موج A رد میشود. این الگو به وفور در بازار دیده می‌شود.

آموزش تحلیل الیوت ویو

آموزش تحلیل الیوت ویو

نوع پهنه بعدی، پهنه دونده است که البته بسیار نادر است و در شناسایی آن دقت زیادی باید نمود. در این الگو انتهای موج B

از ابتدای موج A رد می شود ولی انتهای موج c قبل از انتهای موج A پایان می یابد.

آموزش تحلیل الیوت ویومثلث ها:

مثلث ها دسته خاصی از امواج اصلاحی هستند که معمولاً تعادلی را به بازار می دهند. از این رو حجم و نوسانات بازار با پیش آمدن

آنها کاهش می یابد. ساختار آنها معمولاً3-3-3-3-3 است که برای نامگذاری از a-b-c-d-e استفاده می شود. این موج ها همگی با

هم همپوشانی دارند.

مثلث ها به دو دسته تقسیم می شود

۱- مثلث های همگرا

2- مثلث های واگرا

مثلث های همگرا: در این نوع از مثلث ها انرژی بازار به نحوی در حال ذخیره شدن است تا در زمان مناسب با حرکت انفجاری آزاد شود.

این نوع مثلث ها به سه دسته تقسیم می شوند:

آموزش تحلیل الیوت ویو

آموزش تحلیل الیوت ویو و مثلث های واگرا: این مثلث فقط یک نمونه دارد و الیوت آنرا مثلث متقارن معکوس نامید.

آموزش تحلیل الیوت ویو

نکته :گاهی در الگوهای مثلث یکی از موج های فرعی( معمولاًC) دارای ساختار پیچیده تری است ، مانند پهنه ادامه دار یا معمولی

یا زیگ زاگ دوگانه.

مثلث ها معمولاً در موج دوم ایجاد نمی شوند و معمولاً در موج ۴ یا موجBازA-B-C یا موج X از زیگ زاگ ها شکل می گیرند.

بطور کلی مثلث ها پیش از آخرین موج پیشرو از یک روند شکل می‌گیرند.

اگر در موج 4 مثلث پیش آید معمولا موج ۵ حرکت انفجاری ، حداقل به اندازه عرض مثلث خواهند داشت.

اصلاحی های ترکیبی:

در آموزش تحلیل الیوت ویو ،اصلاحی ها صرف نظر از انواع گفته شده ، می تواند ترکیبی از انواع گوناگون الگوها نیز باشند .

الیوت ترکیب الگوهای اصلاحی را سه تا یی های دوگانه و سه تایی های سه گانه نامید ، که این ها می توانند ترکیبی از زیگزاگ ها ،

پهنه ها و مثلث ها باشند.

آموزش تحلیل الیوت ویو

درشکل های زیر نمونه‌هایی از ساختارهای مختلف مشاهده می‌شود

مثلث پس از پهنه (سه گانه دوتایی)

آموزش تحلیل الیوت ویو

زیگزاگ پس از پهنه

آموزش تحلیل الیوت ویو

نکته: در یک ترکیب هرگزبیش از یک زیگزاگ به وجود نمی‌آید

نکته:در یک ترکیب هرگزبیش از یک مثلث به وجود نمی‌آید و معمولاً در آخرین موج از سه تایی های دوگانه و سه گانه ظاهر می شود

نکته: اگر انتهای الگو به سقف یا کف قیمت نرسد به انتهای الگو ارتودوکس سقف یا کف می گویند. برای مثال ۵ موجی که موج۵ به

چگونه امواج الیوت را تشخیص دهیم

امواج الیوت

نظریه امواج الیوت Elliott Wave توسط رالف نلسون الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی مطرح شد که در آن او الگوهای موج فراکتال تکرار شونده را مشاهده و شناسایی کرد .این امواج را می توان در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف کننده شناسایی نمود و به فرآیند سرمایه گذارانی که سعی در سودآوری از روند بازار دارند “موج سواری” می گویند.همچنین باید اشاره کنیم که یک حرکت بزرگ و قدرتمند توسط صاحبان دارایی برای جایگزینی وام های موجود خود با وام های جدید که شرایط بهتری دارند، موج بازپرداخت مالی نامیده می شود.

پس می توان گفت نظریه موج الیوت یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال الگوهای طولانی مدت مکرر مربوط به تغییرات مداوم در احساسات سرمایه گذاران و روانشناسی می باشد و این تئوری امواجی را شناسایی می کند که به عنوان امواج ضربه ای شناخته می شوند و یک الگو را تنظیم می کند که امواج اصلاحی مخالف روند بزرگتر هستند. همچنین هر مجموعه ای از امواج، خود در داخل یک مجموعه بزرگتر از امواج قرار دارند که به همان الگوی ضربه-اصلاحی پایبند هستند و به عنوان یک روش فراکتال برای سرمایه گذاری توصیف می شود.

نحوه کار نظریه امواج الیوت

در حقیقت نظریه امواج الیوت می گوید که حرکت قیمت سهام می تواند پیش بینی شود زیرا در تکرار الگوهای صعودی و نزولی به نام موج هایی که توسط روانشناسی سرمایه گذار ایجاد می شوند حرکت می کنند.این تئوری انواع مختلفی از امواج را مشخص می کند از جمله امواج محرک، امواج ضربه ای و امواج اصلاحی که این یک موضوع ذهنی است و همه معامله گران نظریه را به یک شکل تفسیر نمی کنند یا اتفاق انواع و ساختار الگو های امواج الیوت نظر ندارند که این یک استراتژی موفق است.

در اصل تحلیل موج، بینش در مورد پویایی روند را ارائه می دهد و به تریدر ها کمک می کند تا حرکت قیمت را به روشی عمیق تر درک کنند.گفتنی است که موج الیوت در هسته اصلی خود از امواج ضربه ای و اصلاحی تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

امواج ضربه ای

امواج ضربه ای در امواج الیوت شامل پنج موج فرعی است که حرکت اصلی را در همان جهت روند ایجاد می کند و این الگو متداول ترین موج انگیزشی، ساده ترین و قابل مشاهده در بازار است.سه مورد از آنها نیز موج های محرک هستند و دو مورد نیز امواج اصلاحی می باشند.با این حال این امواج دو قوانین مهم و اساسی دارد که شکل گیری آن را تعریف می کند و اگر یکی از این قوانین نقض شود ساختار یک موج دیگر ضربه ای نیست.

این دو قانون عبارتند از:

۱-موج دو نمی تواند بیش از صد درصد موج یک را بازگرداند.

۲-موج سه هرگز نمی تواند کوتاه تر از امواج یک، سه و پنج باشد.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی (که بعضاً امواج مورب نامیده می شوند) شامل سه یا ترکیبی از سه موج فرعی است که حرکت اصلی را در جهت مخالف روند ایجاد می کند و مانند همه امواج محرک، هدف آن حرکت بازار به سمت روند می باشد.همچنین همانند همه امواج محرک، از پنج موج فرعی تشکیل شده است و تفاوت در این می باشد که مورب به نظر می رسد.علاوه بر این مانند موج متحرک، هر موج فرعی مورب هرگز موج فرعی قبلی را به طور کامل پس نمی گیرد.

در نهایت باید بگوییم این امواج ضربه ای و اصلاحی برای ایجاد الگوهای بزرگتر در یک فراکتال مشابه خود قرار گرفته اند.به عنوان مثال یک نمودار یک ساله ممکن است در میان یک موج اصلاحی باشد اما یک نمودار سی روزه احتمال دارد یک موج ضربه ای در حال توسعه را نشان دهد.پس یک معامله گر با این تفسیر موج الیوت ممکن است یک چشم انداز نزولی بلند مدت با یک چشم انداز صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا