تجارت گزینه های دودویی در افغانستان

مزایا و معایت تحلیل تکنیکال

مزایا و معایت تحلیل تکنیکال

۱- اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ : ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﺗﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﻬﺎم ( و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ زﯾﺎد اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻗﯿﻤﺖ : اﮔﺮ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪن روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روش ﺑﻨﯿﺎدی ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺎزار ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ رﻫﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ۶ ﺗﺎ ۹ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ در ﮐﻒ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﺗﺮﻗﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﺳﻬﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوره ﻫﺎی ﻓﺮوش در ﺳﻘﻒ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮای ﯾﮏ دوره رﮐﻮد در ﺷﺮف وﻗﻮع در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

۳- ﺣﻤﺎﯾﺖ / ﻣﻘﺎوﻣﺖ :آﻧﺎﻟﯿﺰ اوﻟﯿﻪ و ﺳﺎده ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دوره ﻫﺎی ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺤﺪوده داد و ﺳﺘﺪ ( ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ مزایا و معایت تحلیل تکنیکال ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺧﺎرج ﻣﯿﺸﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮاز ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮود ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪه و اﮔﺮ از ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻋﺮﺿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

۴- ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺮی : ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﺎرآزﻣﻮده ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ، ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ . ﻧﻤﻮدار ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﮔﻮﯾﺎ ازروﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم آن ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﺗﺮ و ﺧﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﯾﮏ ﺟﺪول اﻋﺪاد اﺳﺖ . در اﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮدار آورده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد  واﮐﻨﺸﻬﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻢ
 ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل
 ﺣﺠﻢ و ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ
 وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزار

۵- ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ : ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی در ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ . ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ، روش ﺑﻨﯿﺎدی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ اﺳﺖ مزایا و معایت تحلیل تکنیکال مزایا و معایت تحلیل تکنیکال ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد دارد . روش ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻘﺎﺿﺎ )ﺣﻤﺎﯾﺖ( ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺑﺎزار ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﻣﺸﺨﺼﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺑﺎزار در ﻧﺮخ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ در ﻧﺮخ ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ
داﻧﺴﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﻤﯽ را در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﻋﺎﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ وﻟﯽ روﻧﺪ ﺳﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد . اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه زﯾﺎدی رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ آن ﺳﻬﻢ ﺑﻮد . ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﻬﻤﯽ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ارزش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را در اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

۱- ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺑﺮای ارزﺷﮕﺬاری ﺑﺮ ﺳﻬﺎم ﺗﺎزه وارد : از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺷﻮاری در ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود )ﺗﺎزه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه( ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.

۲- ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺳﻼﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ : ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدی ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ذﻫﻨﯽ ﺑﻮده و ﻋﻼﯾﻖ و ﺳﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ در آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ . در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻫﻨﮕﺎم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﯾﮑﻨﻤﻮدار ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ روی ﺳﻬﻤﯽ ﺧﺎص ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺘﻈﺎر روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ ﺑﺮای آن ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

مهمترین وظایف و اعمال کانال تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

کانال تحلیل تکنیکال ابزاری برای پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت بر اساس الگوهای تغییرات قیمت در گذشته است. قیمت در حال حاضر منعکس کننده همه مواردی است که می تواند بر هر ارزی تأثیر بگذارد. بنابراین، از نظر تحلیل تکنیکال، منطقی است مزایا و معایت تحلیل تکنیکال که فقط به حرکت قیمت نگاه کنیم. در این مقاله ما به شما خواهیم گفت که کانال تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از شاخص های آن استفاده کنید.

کانال تلگرامی سیگنال بیت کوین یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

کانال تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال تحلیل تکنیکال دو خط موازی را در نمودار نشان می دهد که بین آن ها قیمت حرکت می کند. کانال می تواند افقی یا مایل باشد. این کانال به مزایا و معایت تحلیل تکنیکال این دلیل تشکیل شده است که مرزهای بالا و پایین آن به ترتیب به عنوان سطح مقاومت و پشتیبانی عمل می کنند. این می تواند در بازه های زمانی مختلف سالانه، هفتگی و حتی دقیقه ای اتفاق بیفتد. به همین دلیل، ساخت کانال می تواند در طیف گسترده ای از استراتژی های معاملاتی و در هر بازه زمانی اعمال شود. در پایان قرن نوزدهم، روزنامه نگار آمریکایی چارلز مزایا و معایت تحلیل تکنیکال داو مجموعه مقالاتی را در مورد ارزهای دیجیتال منتشر کرد که اساس آن تئوری داو بود و به عنوان آغاز توسعه روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال در آغاز قرن 20 بود. توسعه فناوری رایانه در نیمه دوم قرن به بهبود ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل و هم چنین ظهور روش های جدید با استفاده از قابلیت های محاسبات کمک کرد.

در کانال تحلیل تکنیکال دو مورد اصلی وجود دارد:

1) تشخیص موارد معمولی – اشکال یا الگوها

2) استفاده از شاخص ها

اشکال چیست؟

طرفداران تجزیه و تحلیل تکنیکال معتقدند که حرکت قیمت به این شکل است که اول از همه، نمودارها به وضوح می توانند جهت حرکت قیمت یا روند قیمت را مشاهده کنند.

خطوط پشتیبانی و مقاومت نیز در نمودارهای تحلیل تکنیکال تشخیص داده می شوند. این ها سطوح قیمتی هستند که از آن ها پایین تر نمی آیند (خط حمایت) یا بالاتر از آن ها نمی توانند بروند(خط مقاومت).

اگر قیمت ها در کانال تحلیل تکنیکال بر خطوط حمایت و مقاومت غلبه کنند، به عنوان یک قاعده، این نشان دهنده ظهور یک عرضه یا تقاضای قوی است. در چنین شرایطی، قیمت ها ممکن است به طور مرتب به سمت بالا یا پایین روند. الگوهای زیادی در نمودار وجود دارد که می تواند نشانگر تغییر قریب الوقوع قیمت باشد.

شاخص ها چیست و چگونه از آن ها استفاده کنید؟

در جهت دیگری از کانال تحلیل تکنیکال، از ابزارهای ویژه ای به نام شاخص ها استفاده می شود. به عنوان یک قاعده، شاخص ها سیگنال های بدون ابهامی برای خرید و فروش ارز ها می دهند. شاخص ها مانند نمودارهای کمکی به نظر می رسند که علاوه بر نمودار قیمت محاسبه مزایا و معایت تحلیل تکنیکال و ترسیم می شوند. آن ها یا بر اساس مقادیر متوسط قیمت و یا بر اساس تغییرات در این قیمت ها ترسیم می شوند.

شاخص ها را می توان در کنار نمودار قیمت، یا به صورت یک نوسان ساز یک نمودار جداگانه با مقیاس جداگانه نشان داد. صرف نظر از روش نمایش، وظیفه اصلی شاخص ها فیلتر کردن نوسانات قیمت تصادفی و مشخص تر نشان دادن روند قیمت است. ساده ترین و قابل اطمینان ترین شاخص ها خطوط میانگین متحرک هستند. این نمودارها بر اساس میانگین قیمت های چندین دوره اخیر است. به عنوان مثال، میانگین متحرک 20 روزه نموداری است که هر نقطه میانگین قیمت 20 روز گذشته را نشان می دهد.

فرضیه های تجزیه و تحلیل تکنیکال

با توجه به کانال تحلیل تکنیکال کلیه اطلاعات موثر بر قیمت یک ارز از قبل در خود قیمت مزایا و معایت تحلیل تکنیکال و حجم معاملات در نظر گرفته شده است و نیازی به بررسی جداگانه وابستگی قیمت به عوامل سیاسی، اقتصادی و سایر موارد نیست. کافی است که روی مطالعه نمودار متمرکز شوید اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید.

حرکت قیمت در کانال تحلیل تکنیکال

در کانال تحلیل تکنیکال هر تغییر قیمت ممکن است تصادفی به نظر برسد. اما مجموع تغییرات طی یک دوره زمانی خاص می تواند برخی از روندها را تشکیل دهد، یعنی سری زمانی قیمت ها را می توان به فواصل زمانی تقسیم کرد که تغییرات قیمت در جهات خاص بررسی کرد. وقتی تقاضا بیش از عرضه باشد، روند صعودی پدید می آید. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، روند نزولی به وجود می آید. هنگامی که عرضه و تقاضا یکدیگر را متعادل می کنند، یک روند افقی ظاهر می شود. روندها هرگز بی پایان نیستند. در محدوده خاصی اعتقاد بر این است که احتمال ادامه روند فعلی بیشتر از احتمال تغییر آن است.

نمونه هایی از ابزارهای تحلیل تکنیکال

خط افقی یک خط افقی است که برای مشخص کردن سطح قیمت در نمودار طراحی شده است.

خط روند، یک خط دلخواه – یک خط مستقیم متمایل که برای شناسایی روند طراحی شده است.

خطوط محاسبه – گروه هایی از خطوط که بر اساس پردازش ریاضی مقادیر کلیدی مشخص شده توسط کاربر را نشان می دهند.

انتقاد از تحلیل تکنیکال

علی رغم این واقعیت که بسیاری از تحلیلگران فنی معتقدند که تکنیک آن ها به آن ها نسبت به سایر بازرگانان برتری می بخشد، اما همه محققان از این اطمینان برخوردار نیستند. در میان منتقدان تجزیه و تحلیل تکنیکال، بسیاری از سرمایه گذاران موفق وجود دارند که به تحلیل تکنیکال اعتماد می کنند. به عنوان مثال، وارن بافت می گوید: “من وقتی نمودارهای قیمت را زیر و رو کردم و همان نتیجه را گرفتم، فهمیدم که کانال تحلیل تکنیکال کارایی خوبی دارد.”

پیتر لینچ در مورد این تحلیل می گوید: “نمودارهای قیمتی برای پیش بینی گذشته عالی هستند.”

دفاع از تجزیه و تحلیل تکنیکال

هدف بسیاری از معامله گران شناخت جهتی است که بازار در آن حرکت می کند. برای شناخت روند، ابزار تجزیه و تحلیل فنی مورد نیاز است. به همین ترتیب، تکیه بر چیزی که بتوان آن را تشخیص داد وقتی روند تغییر می کند، مفید است. تجزیه و تحلیل تکنیکال به انجام این کار کمک می کند، اگرچه پیش بینی دقیقی ارائه نمی دهد .انتقاد از تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر تلاش برای پیش بینی حرکت قیمت است، در حالی که وظیفه واقعی ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزیابی مناسب آنچه در حال حاضر در بازار اتفاق می افتد است. با وجود تمام انتقادها، از تجزیه و تحلیل تکنیکال معمولاً به عنوان ابزاری برای معاملات استفاده می شود.

کانال تحلیل تکنیکال ابزاری محبوب است، بنابراین تعداد قابل توجهی از فعالان بازار به نتایج آن اعتماد می کنند، به هر ترتیب آن ها را در فعالیت های خود در نظر می گیرند. چنین گستردگی به خوبی می تواند رابطه بین حرکت فعلی نمودارها و حرکات بعدی بازار ایجاد کند. هم چنین ممکن است بازیکنان اصلی، با آگاهی از محبوبیت تجزیه و تحلیل تکنیکال در بین سایر بازیکنان، به عمد شرایطی را ایجاد کنند که باعث می شود افراد به روشی خاص رفتار کنند.

مزایا و معایب تجزیه و تحلیل تکنیکال

مزایا و معایب تجزیه و تحلیل تکنیکال

نمودارها و شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال تاریخچه یک ارز را نشان می دهند.آن ها با قیمت های قبلی ساخته شده اند که نوسانات زیادی نیز دارند.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: بلاکچین و قراردادهای هوشمند چگونه کار می کنند؟ نحوه نوشتن قرارد های هوشمند

در عین حال، اگر شاخص ها با حساسیت بیشتری تنظیم شوند، نسبت به افزایش قیمت تصادفی واکنش بیش از حد نشان می دهند و اغلب توصیه های نادرست ارائه می دهند. اگر نشانگرها طوری تنظیم شوند که فقط روندهای قوی را بدست آورند، با تاخیر قابل توجهی سیگنال می دهند.

در حالت اول، سرمایه گذار در معاملات سودآوری بیشتری خواهد داشت. در حالت دوم، معاملات بی سودکمتری انجام خواهد شد، اما ممکن است اندازه ضرر افزایش یابد. در همان زمان، اندازه معاملات سودآور نادر نیز کاهش می یابد.از طرف دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال می تواند در جایی ایجاد شود که تجزیه و تحلیل بنیادی خودداری از تجارت را توصیه می کند.

طبق آنچه در بالا اشاره شده تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار متنوع است. این نمودارها و الگوها، شاخص ها و نوسانگرها، ترکیبی از تکنیک ها و روش های مختلف است. در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال، هنگامی که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی در حال حرکت است، یک کانال ایجاد می شود. خط روند بالا قیمت بالاترین نوسان را به هم متصل می کند، در حالی که خط روند پایین پایین ترین سطح را به هم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا، پایین یا افقی روی نمودار قرار بگیرد .در صورت شکسته شدن قیمت از یک کانال معاملات در جهت صعودی، این حرکت می تواند نشانگر افزایش قیمت بیشتر باشد.

یکی از بهترین پلتفرم ها برای آموزش تحلیل بیت کوین را میتوان اینستاگرام معرفی نمود که امروز نقش بسیار مهمی در انتشار اخبار و مهم های ارز دیجیتال ایفا مینماید. پیج اینستاگرام تحلیل بیت کوین باید به قدری از افراد سررشته دار پرشده باشد تا شما با نگاهی سطحی بتوانید به علم افراد آن مجموعه پی ببرید. محتواهای مختلفی در صفحات اینستاگرام منتشر میشوند که بهتر است چند مورد از این آموزش ها را در مقاله تخصصی بررسی کنیم.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

تجارت فارکس برای بسیاری از سرمایه گذاران به بازار جذاب و وسوسه کننده ای تبدیل شده است که به معامله گران فرصت های معاملاتی فراوانی را ارائه می دهد. علی رغم همه این موارد، بسیاری از معامله گران در بازارها به نتایج مثبت و ایده آل دست پیدا نمی کنند. در حقیقت درصد زیادی از معامله گران در بازار فارکس سرمایه خود را از دست می دهند.

یادگیری روش ها و ابزارهای تجارت فارکس یکی از مهمترین شروط موفقیت در معاملات است که به شما کمک می کند با دید بازتر و دقیق تر به این بازار مهیج وارد شوید. یکی از ابزارهای ترید پر سود، تحلیل تکنیکال می باشد. در این مقاله از وبلاگ دلتا اف ایکس بیشتر به بررسی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) می پردازیم. با ما همراه باشید تا با این مفهوم بیشتر آشنا شوید.

تاریخچه

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می توان در دست نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی مشاهده کرد. شاید بتوان اذعان داشت که اولین کسی که از تحلیل تکنیکال به شکل مستقیم در اقتصاد استفاده کرد، چارلز داو بوده است.

چارلز داو که همان بنیانگذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که علی رغم نواقص و انتقادهای وارده، پس از گذشت سال ها همچنان از جمله شاخص های مهم و مطرح اقتصادی بشمار می آید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

مهارت تحلیل تکنیکال به معنای تشخیص زمان تغییر روند قیمت در ابتدای حرکت قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمت می باشد. تا زمانیکه شواهد جدید نشان دهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است، تحلیلگران تکنیکال سریع تر از سایر معامله گران متوجه تغییر روند شده و تصمیمات جدیدی را اتخاذ می کنند.

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس بستری است که بر اساس آن معامله گران روند حرکتی قیمت ها را مطالعه می کنند. بر اساس تئوری تحلیل تکنیکال معامله گر می تواند با مشاهده و بررسی روند حرکتی قیمت در گذشته، شرایط معاملات کنونی و حرکات قیمتی بالقوه را تا حدود زیادی پیش بینی کند.

تعریف این نوع تحلیل را می توان در بخش های زیر بیان نمود:

 • بررسی و تحلیل نوسانات قیمت در گذشته با هدف پیش بینی روند تغییرات قیمتی در آینده
 • تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه و بررسی نمودار قیمت، میانگین متحرک، حجم کلی معاملات و حجم معاملات باز، شکل گیری الگو ها و سایر شاخص های تکنیکال
 • روشی برای پیش بینی قیمت ها بر اساس الگوی نوسانات قیمتی و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته است. آنها سبک معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم می کنند و بر این باورند که احتمالا بازار مطابق الگوی گذشته عمل می کند.

تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند تا احساسات بازارها، چشم انداز معاملات و روانشناسی معامله گران را متوجه شویم. استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار به معنای تمرکز بر نوسانات قیمت در بازار، جدا از تمرکز بر خود کالا یا خدمات ارائه شده در آن بازار است.

چگونه می توان حرکات قیمتی گذشته را مطالعه کرد؟

در دنیای تجارت وقتی از تحلیل Technical صحبت می شود، اولین چیزی که به ذهن می رسد نمودار است. تحلیلگران تکنیکال برای مطالعه و بررسی روند حرکتی قیمت در گذشته، از نمودار ها استفاده می کنند زیرا آسانترین راه برای مشاهده رفتارهای پیشین بازار است.

شما می توانید با مطالعه داده ها در گذشته، روند ها و الگو هایی را بیابید که می توانند به شما در یافتن فرصت های معاملاتی برجسته و موقعیت های طلایی در آینده کمک کنند.

در همین حال باید به خاطر داشته باشید که تحلیل تکنیکال یک واقعیت ثابت نیست و بسیار وابسته به ذهنیت تحلیلگر دارد. صرف اینکه دو شخص متفاوت به یک نمودار مشخص نکاه می کنند به معنای برداشت و استراتژی مشابه برای آن ها و پیشبینی قیمت یکسان، نیست.

اصول تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس نظریه مدرن داو بر سه اصل اساسی بنیاد گذاشته شده است، در ادامه با ما همراه باشید تا با این اصول بیشتر آشنا شوید.

 • قیمت هر سهم دربرگیرنده کلیه اطلاعات مورد نیاز می باشد. این اصل را می توان پایه و اساس تحلیل تکنیکال دانست و بدان معناست که برای تحلیل بازارها شما نیازی به بررسی اخبار، مسائل بنیادی، مسائل اقتصادی و یا موارد دیگر ندارید. بلکه تمامی این موارد را می توان پیش از رخ دادن در نمودار ها دید و می توان تاثیر این وقایع را بر قیمت ها و نمودار ها پیشبینی کرد.
 • قیمت هر سهم مطابق با روند مشخصی دچار تغییر می شود. این موضوع به این معنی است که قیمت ها در یک روند صعودی و یا نزولی شروع به حرکت می کنند و در همان روند مسیر حرکت خود را ادامه می دهند تا زمانی که یک عامل باعث تغییر روند فعلی شود و روند تغییر کند. در نظر داشته باشید که شناسایی روند حرکتی قیمت در تحلیل تکنیکال با استفاده از یک سری از ابزارهای ترسیمی، مشخص می شود.
 • گذشته همیشه تمایل به تکرار دارد. منظور از این عبارت آن است که بر اساس اصول روانشناسی، رفتارهای اجتماعی اشخاص مانند ترس و اضطراب و طمع در خرید و فروش، همواره در گذر زمان در حال تکرار شدن است. این اصل پایه و اساس شکل گیری الگوهای نموداری کلاسیک می باشد که از برخی از آنها سالهاست استفاده می شود و اغلب تحلیلگران امروزه نیز از آن بهره می برند.

توجه داشته باشید که از تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی و روی هر نمودار قیمت و ارزش با توجه به تایم فریم می توان استفاده کرد. بازارهایی مانند بورس بین المللی، فارکس، طلا و ارزهای دیجیتال مثال هایی است که در آن همواره از تحلیل های تکنیکال استفاده می شود.

از جمله پرکاربردترین و مهمترین روش های تحلیل تکنیکال می توان به روش تحلیل فیبوناچی، نمودار شمعی یا کندل استیک، امواج الیوت، خطوط حمایت و مقاومت اشاره کرد.

مزایا و معایب استفاده از تحلیل به روش تکنیکال

این روش نیز مانند هر روش دیگری دارای خوبی ها و بدی های مخصوص به خودش می باشد.

مزایای روش تکنیکال

تا اینجای مقاله تحلیل تکنیکال چیست سعی کردیم تا با این روش آشنایی لازم را به دست آوریم. حال وقتش رسیده تا با مزایای این روش پر طرفدار آشنا شوید.

 • سرعت بیشتر نسبت به تحلیل بنیادی
 • قابل استفاده در تمام بازارهای مالی (هر بازاری که چارت قیمتی داشته باشد)
 • عدم نیاز به دانش اقتصاد کلان و سیاسی
 • تشخصی زمان مناسب برای معامله
 • انعطاف پذیری بالا
 • استفاده از اندیکاتور ها و ابزارها باعث افزایش سرعت تحلیل می شود

معایب روش تکنیکال

با توجه به مزایایی که در بالا گفته شد، تحلیل تکنیکال معایبی نیز دارد و گاها ضعف هایی را با خود به همراه دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

 • علایق و سلایق شخصی تحلیل گران در روند تحلیل تاثیر گذار است
 • تعبیر ها و تفسیر های مختلف در روند تحلیل
 • از دست دادن برخی از فرصت ها، به دلیل عدم قطعیت در روند قیمتی
 • تاثیر سرمایه گذاران بر ارزش و روند قیمت یک سهم
 • تغییر الگوی سهام پس از گذشت زمان
 • دشواری در بررسی تمامی موارد و شاخص ها برای پیش بینی دقیق تر

محدودیت های تحلیل تکنیکال

این روش با توجه به مزایای زیاد، دارای محدودیت های زیادی نیز می باشد. یکی از این محدودیت ها را می توان تفسیر اشتباه و یا اندیکاتوری که از آن استفاده میکنید، دچار خطا شود و باعث ضرر معاملاتتان شود.

آماری که توسط تحلیلگران نمودار استفاده می شود، اعدادی هستند که در نمودار یافت می شوند و نمایشی بصری از فشار خرید یا فروش هستند. اگرچه این ارقام توسط معامله گران به رسمیت شناخته می شود، اما تا حدی به دلیل پدیده پیش بینی خودسازی است.

به عبارت دیگر، اگر تعداد زیادی سرمایه گذار روی این نمودارهای تحلیلگر کار کنند، همین افراد می توانند روی قیمت تأثیر بگذارند و نتیجه مورد انتظار را بگیرند.

ظاهراً هیچ الگوریتمی وجود ندارد که به ما اجازه دهد از گذشته برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت سهام استفاده کنیم. به همین دلیل است که تحلیل تکنیکال کامل نیست و باید از محدودیت های آن آگاه بود. در بسیاری از موارد، ممکن است مزایا و معایت تحلیل تکنیکال همه اندیکاتورها در جهت پیشنهاد تجاری باشند، اما قیمت همچنان پایین و پایین می‌رود.

جمع بندی

با استفاده از روش های تحلیل تکنیکال (Technical analysis) شما می توانید بینش بهتر و گسترده تری نسبت به بازارها داشته باشید و در معاملات خود همیشه چند قدم جلوتر از دیگران باشید.

چنانچه تمایل دارید به طور حرفه ای در بازار بورس سرمایه گذاری کنید ابتدا باید روش های تحلیل تکنیکال را بیاموزید، با این کار شما معاملات موفق تری را انجام خواهید داد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که استفاده از تایم فریم های زمانی مناسب با توجه به استراتژی های معاملاتی، ضمانت موفقیت شما در معاملات است.

در تحلیل تکنیکال بازارها روش های بسیاری وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب مختص به خود را دارند، بنابراین نمی توان با قطعیت در مورد بهترین روش تحلیل تکنیکال اظهار نظر کرد.انتخاب یک روش تحلیلی تنها با توجه به استراتژی معامله گر امکان پذیر است.

در پایان باید گفت استفاده صحیح از روش های تحلیل تکنیکال و درک صحیح از رفتارهای بازار، به طور شگفت انگیزی نتایج مثبت برای سرمایه گذاران به همراه خواهد داشت.

آیا استفاده از روش تکنیکال به تنهایی کافی است؟

این مورد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. برخی از تحلیل گران تنها با استفاده از تکنیکال معامله می کنند و برخی دیگر نیز از تحلیل بنیادی و حتی پرایس اکشن نیز استفاده میکنند.

آیا با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان قیمت را پیش بینی کرد؟

تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تمام بازار را میتوان بر حسب عرضه و تقاضا و استفاده از ابزارها پیش بینی کرد. شما با استفاده از تحلیل تکنایکال میتوانید سطوح عرضه و تقاضا در نمودار قیمتی مشخص کنید و برای رشد یا ریزش بازار خود را آماده کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از بهترین روش ها برای کسب سود، سرمایه گذاری است. امروزه افراد بسیار زیادی برای سرمایه گذاری بازار ارز دیجیتال را انتخاب کرده اند. برای این که این افراد بتوانند بهترین سرمایه گذاری را داشته باشند باید بتوانند آن بازار را تحلیل کنند و قیمت را پیش بینی کنند. مهم ترین تحلیل ها در بازار ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال یا (تحلیل فنی) و تحلیل فاندامنتال است. در این مطلب می خواهیم به معرفی و بررسی یکی از روش های تحلیل بازار های مالی یعنی تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی بپردازیم.

مفهوم تحلیل تکنیکال چیست؟

معرفی تحلیل تکنیکال

این روش تحلیل یکی از روش های تحلیلی است که افرادی که در بازار های مالی فعالیت دارند برای تشخیص موقعیت های مناسب خرید و فروش، از آن استفاده می کنند. این روش کاملا مبتنی بر نمودار ها، جدول ها، روند ارزش سهام و آمار و ارقام است.شما با استفاده از این روش تحلیل تاریخچه یک سهام را در می آورید و همچنین الگو های پیشرو را کشف می کنید. شما با استفاده از اطلاعاتی که بدست می آورید می توانید اقدام به خرید و فروش یک سهم کنید.

به عنوان مثال شما سهامی را با استفاده از تحلیل تکنیکال بررسی می کنید و روند آن متوجه سهام می شوید. شما زمانی که روند یک سهام را متوجه شدید می توانید زمان احتمال ریزش آن سهم را پیش بینی کنید. در نتیجه شما صبر میکنید تا آن سهام ریزش کند. زمانی که به آخرین حد ریزش خود رسید شما اقدام به خرید آن سهم می کنید. شما زمانی که آن سهم را خریداری کردید دوباره می توانید با استفاده از تکنیکال آخرین حد صعود آن سهم را پیش بینی کنید و قبل از ریزش بعدی سهم، اقدام به فروش آن سهم کنید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال چقدر است؟

این نوع تحلیل برای اولین بار در اواخر سال 1800 توسط چارلز داو (Charles Dow) مطرح شد. وی فعالیتش را با روزنامه‌نگاری در حوزه مالی شروع و در ادامه وال استریت ژورنال (The Wall Street Journal) را تاسیس کرد. داو جزو نخستین افرادی بود که رفتارهای قیمتی مشابه بین دارایی‌های خاص را درک کرد، رفتارهایی که از یک روند مشخص تبعیت می‌کردند. دستاوردهای این فرد تئوری داو (Dow Theory) نام‌گذاری شد. که پایه و اساس تحلیل تکنیکال امروزی محسوب می‌شود. بعد آن بسیاری از محققان به تحقیق و بررسی این نظریه پرداختند و با استفاده از نتایج تحقیقات تحلیل تکنیکال بوجود آمد. این پژوهش ها هر روزه انجام شد و روز به روز به الگو های تحلیل تکنیکال اضافه شده. از تحلیل فنی در هر بازاری می توان استفاده کرد.

معرفی-تحلیل-تکنیکال(تحلیل-فنی)

به چه کسی تحلیلگر تکنیکال گفته می شود؟

تحلیلگر تکنیکال کسی است که سوابق گذشته یک سهام را مورد بررسی قرار می دهد و با توجه به آن بررسی ها اقدام به سرمایه گذاری می کند. یک فردی که این روش تحلیلی کار می کند اعتقاد دارد که برای سرمایه گذاری نیازی به بررسی عواملی همچون اخبار، وضعیت اقتصاد جامعه، شرایط سیاسی و… نیست. این افراد اعتقاد دارند فقط با بررسی نمودار ها، آمار و ارقام یک سهم و همچنین تاریخچه یک سهم کافی است تا تغییرات کوتاه مدت سهم را تشخیص دهیم.

تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

فرق تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

همانطور که گفته شد در بازار های مالی چند روش تحلیلی وجود دارد. دو روش تحلیلی که در بازار ارز دیجیتال استفاده می شود تحلیل تکنیکال یا (تحلیل فنی) و تحلیل فاندامنتال است. این دو روش تحلیل به نوعی متضاد یکدیگر هستند. در تحلیل بنیادی تحلیلگر به بررسی سابقه شرکت، مسائل سیاسی، اخبار و…. می پردازد تا بتواند وضعیت سهام را مشخص کند. یک تحلیلگر تکنیکال همانطور که گفته شد به این موارد کار ندارد و فقط به تاریخچه نمودار و آمار و ارقام توجه می کند. به همین دلیل روش کار این دو تحلیلگر کاملا متفاوت است و ضد هم می باشد.

مزایای تحلیل تکنیکال( تحلیل فنی)

در ادامه می خواهیم به مزایای این روش تحلیل بپردازیم.

یادگیری آسان این روش تحلیل:

یادگیری تقریبا تمام مفاهیم تکنیکال آسان است و بیشتر افراد در مدت کوتاهی می توانند این روش را یاد بگیرند. نکته ای که باید در مورد این روش تحلیلی بگوییم این است که دارای منابع آموزشی بسیار بالا است و شما به راحتی می توانید با استفاده از آن منابع این روش تحلیل را یاد بگیرید.

دارای انعطاف پذیری بالا است:

این روش تحلیلی دارای انعطاف پذیری بسیار بالا است به این صورت که شما با استفاده از تکنیکال هر نموداری را می توانید تحلیل کنید. فقط باید در هر نمودار از شرایط و ابزار مناسب آن نمودار استفاده کنید.

تحلیل در هر تایم فریمی:

شما با استفاده از تکنیکال می توانید در هر تایم فریمی نمودار را تحلیل کنید. البته از این روش برای تحلیل کوتاه مدت، میان مدت و همچنین بلند مدت استفاده می شود.

ارائه نقاط ورود و خروج دقیق:

با استفاده از این روش تحلیلی شما می توانید نقاط ورود و خروج را به صورت دقیق به دست آورید. شما با استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال( تحلیل فنی) مثل اندیکاتورها، فیبوناچی ها و… می توانید نقاط دقیق خرید و فروش خود را تعیین کنید و این نکته باعث می شود که شما دیگه سردرگم نباشید.

دارای استراتژی دقیق و خودکار:

امروزه ربات های معامله گر به وجود آمده اند که بیشتر آنها بر اساس این روش تحلیلی طراحی شده اند. زیرا همانطور که گفته شد، این روش تحلیل بر اساس محاسابات و اعداد و ارقام می باشد. در نتیجه این اطلاعات با استفاده از زبان های برنامه نویسی مختلف پیاده سازی می شوند و تبدیل به ربات های معامله گر می شوند.

معایب تحلیل تکنیکال

در قسمت قبلی با مزایایی این روش تحلیل به صورت کامل آشنا شدید ولی نمی توان گفت این روش تحلیل بدون عیب است. در این قسمت می خواهیم به معایب این روش تحلیلی بپردازیم.

تعصبات شخصی در تحلیل اثر گذار است

بعضی مواقع ممکن است که فرد دیدگاه افراطی مثبت یا منفی نسبت به یک سهم داشته باشد. این دیدگاه با توجه به تجربیات قبلی یا با شنیدن شایعاتی در رابطه با سهام مورد نظرش به وجود می آید. در همچین موارد تحلیلگر فقط نکاتی را در نظر میگیرد که همسو با نظرات و تعصبات خودش است. در نتیجه تحلیل آن فرد غیر منطقی است زیرا تمام نکات تحلیلی در آن در نظر گرفته نشده است و آن تحلیل غیر منطقی می باشد.

وجود تفاسیر مختلف در تحلیل

ابزاری که در این روش تحلیلی استفاده می شود دارای داده هایی یکسانی هستند ولی تفاسیر مختلفی نسبت به آنها انجام می شود. به عنوان مثال یک اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار دارد و معامله گر اول بر اساس دیدن یک نشانه صعودی اقدام به خرید می کند. معامله گر دوم با همین داده ها در نمودار واگرایی منفی مشاهده می کند و انتظار دارد آن سهام ریزش داشته باشد. در نتیجه در تحلیل تکنیکال تفاسیر مختلفی وجود دارد که یکی از معایب آن است.

نمی توان در نماد های جدید استفاده کرد

این روش تحلیلی برای تحلیل نمودار قیمت سهام های جدید نظیر سهام عرضه اولیه مناسب نیست. زیرا این نمادها تازه وارد بازار سرمایه شده اند و از داده های مورد نیاز که بتوان آن نماد را تحلیل کرد برخوردار نیستند زیرا هنوز نمودار آن سهام تشکیل نشده است. در نتیجه در همچین مواردی نمی توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

ارزش ذاتی سهام را تعیین نمی کند

یکی دیگر از معایب این روش تحلیلی این است که ما با استفاده از تکنیکال (تحلیل فنی) بهترین نقاط خرید و فروش ارز دیجیتال را بدست می آوریم. ولی تکنیکال ارزش ذاتی یک سهم را در نظر نمی گیرد. در نتیجه ممکن است ارزش یک سهم در بازار خیلی بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد. و به همین علت ممکن است در آن سهام شاهد سقوط شدیدی باشیم. اگر این مورد در نظر گرفته نشود و آن سهام ریزش مزایا و معایت تحلیل تکنیکال داشته باشد باعث ضرر سنگینی به معامله گران می شود.

نتیجه‌گیری

پیشنهاد می‌کنیم برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر، از ترکیب تحلیل تکنیکال یا (تحلیل فنی) و فاندامنتال استفاده کنید. به عبارتی بهتر است از ویژگی‌های هر یک از دو روش نام برده به طور همزمان به نفع خود بهره ببرید. این راهکار به عنوان انتخابی بهینه و منطقی‌تر توسط بسیاری از افراد، مخصوصا کسانی که با یکی از این دو روش مخالفت شدید دارند، پذیرفته شده است. تحلیل فاندامنتال بیشتر در استراتژی‌های سرمایه‌ گذاری بلند مدت کاربرد دارد. اما تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، اطلاعات مفیدی درباره شرایط کوتاه مدت بازار ارائه می‌کند

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و بنیادی دو روش کاربردی در تجزیه و تحلیل رفتار بازار می باشند که هر یک دارای ویژگی های خاصی هستند. با توجه به تفاوت های موجود در نحوه بررسی و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال، ابهاماتی برای انتخاب هر یک از این دو مورد وجود دارد. به عبارت دیگر، ممکن است در ابتدای راه و حتی بعد از مدت ها فعالیت در بورس با این سوال مواجه شوید که تحلیل تکنیکال بهتر است یا بنیادی؟ در ادامه با گروه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین همراه باشید تا مزایا و معایب هر یک از این دو شیوه تحلیل سهام را بررسی کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به شیوه ای از تحلیل رفتار بازار برای خرید و فروش سهام گفته میشود که بر اساس نمودارها و داده های بازار و قیمت سهم عمل می کند. پایه و اساس این شیوه تحلیل بر این عقیده مزایا و معایت تحلیل تکنیکال استوار است که تاریخ همیشه تکرار میشود. این مساله تا حد بسیار زیادی درست است و می توان با بررسی رفتار بازار در گذشته، حالت آینده آن را پیش بینی کرد.

تحلیل تکنیکال بر اساس قیمت و حجم معاملات تصمیم گیری می کند و به همین خاطر است که به گذشته و صورت های مالی شرکت مربوطه هیچ کاری ندارد. نکته بسیار مهم در تحلیل تکنیکال این است که نمودارهای ارائه شده در بازار ارتبط مستقیم بر میزان عرضه و تقاضا در کوتاه مدت دارد. به عبارت دیگر، نوع رفتار معامله گران در بازار بر نوسانات این نمودار تاثیر می گذارد.

خرید و فروش های هیجانی و عدم کنترل ترس و اضطراب معامله گران در برابر تغییرات اندک بازار و حتی شایعات و اخبارهای نادرست همگی باعث میشوند تا عرضه و تقاضا دچار نوسان گردد. قطعا این نوسانات پایدار نخواهد بود و در بلند مدت این شیوه تحلیل بازار نمی تواند نتایج درستی را ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال

شاخص های تحلیل تکنیکال

در دوره های آموزش بورس، یکی از مهم ترین فاکتورهایی که به آن پرداخته میشود، معرفی شاخص های تکنیکال و نحوه استفاده از آنها برای پیش بینی درست قیمت در آینده می باشد. از مهم ترین این موارد می توان به گزینه های زیر اشاره نمود:

پرایس اکشن (Price Action)

از جمله شاخص هایی که در این زمینه به کار می روند می توان به پرایس اکشن یا حرکات قیمتی اشاره نمود. در این شاخص تاکید میشود که رفتار گذشته قیمت ها می تواند ابزاری برای پیش بینی آن در آینده باشد. برای این منظور باید بتوانید نمودارهای چارچوب زمانی مناسب را انتخاب و تحلیل های مورد نیاز را انجام دهید. این نمودارها به صورت ۵ دقیقه ای، ۱۵ دقیقه ای، ساعتی، ۴ ساعتی و روازنه گزارشات را اعلام می کنند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یا MA یکی از ساده ترین روش های تحلیل می باشد که بر اساس میانگین قیمت سهم در یک بازه زمانی مشخص استوار می باشد.

شاخص فیبونانچی

سری فیبونانچی یکی از شناخته شده ترین سری ها در علم ریاضی می باشد که در تحلیل تکنیکال نیز کاربرد دارد.

شاخص مونتوم

این شاخص بر خلاف موارد قبلی که بیشتر بر پیش بینی صعود یا نزول سهم تمرکز دارد، بیشتر برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می گردد.

تحلیل بنیادی

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نه تنها در بازار بورس ایران، بلکه در سطح بین المللی نیز کاربرد بسیار گسترده ای دارد. دلیل اصلی این حجم از استقبال از نتایج بدست آمده از نمودارهای آن را می توان به موارد زیر ارتباط داد:

 • پیش بینی و تصمیم گیری در این شیوه بر اساس عرضه و تقاضا می باشد. در نتیجه می تواند بهترین ابزار برای خرید و فروش های کوتاه مدت به شمار رود.
 • اطلاعات و داده های به کار رفته در نمودارهای تکنیکال بدون تاخیر و بلافاصله از رفتار بازار بدست می آیند. در نتیجه می توان با اطلاعات کاملا جدید و مطابق با رفتار قیمت ها برای خرید و فروش اقدام نمود
 • نمودارهای تکنیکال یکی از بهترین ابزارها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بازار به شمار می روند.
 • نمودارهای تکنیکال بر اساس سیستم های پیش بینی کننده عمل می کنند. بر اساس علم ریاضی الگوها و تاریخ همیشه در حال تکرار است و در نتیجه می توان تا حد زیادی در کوتاه مدت بر این اساس معاملات را انجام داد.

معایب تحلیل تکنیکال

بدون شک هیچ یک از روش های به کار رفته برای پیش بینی رفتار بازار و خرید یا فروش سهم بدون نقص نمی باشند. از جمله معایب پیش بینی های انجام شده بر اساس نمودارهای تکنیکال می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نامناسب بودن این روش برای سرمایه گذاری های بلند مدت بخاطر در نظر نگرفتن شاخص های بنیادی در تحلیل های خود
 • سردرگمی سرمایه گذاران بخاطر دریافت سیگنال های متفاوت از اندیکاتورهای متنوع

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی چیست

تحلیل بنیادی ( Fundamental Analysis ) از بهترین روش های تحلیل سهام می باشد که به دنبال علت اصلی صعود یا نزول قیمت های یک سهم می باشد. در این شیوه تحلیل گر با بررسی کامل صورت های مالی شرکت و اخبار و رویدادهای مهم سیاسی و اقتصادی در نهایت به دنبال پیدا کردن ارزش واقعی سهم می باشد. به عبارت دیگر، خرید و فروش یک سهم برای افرادی که از تحلیل بنیادی استفاده می کنند تنها بر اساس نوسانات روزانه قیمت ها نمی باشد، بلکه ارزش واقعی سهم را ملاک قرار می دهند.

در تحلیل بنیادی، بعد از پی بردن ارزش واقعی سهم، معامله گر به دنبال شرایطی می باشد که ارزش سهم از مقدار واقعی آن کمتر شود تا سهم را خریداری کند. بدون توجه به اینکه شاید در روزهای آینده قیمت سهم به اندازه مناسبی رشد نکند و تنها با داشتن دیدگاه بلند مدت این خرید و فروش ها انجام میشوند. در واقع افرادی که از تحلیل بنیادی برای پیش بینی ها استفاده می کنند، قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند و رفتار فعلی بازار را تنها یک فرصت برای کسب موفقیت در آینده می دانند.

شاخص های تحلیل بنیادی

فرآیند تحلیل بنیادی و پی بردن به ارزش واقعی و ذاتی سهم زمان بر و بسیار پیچیده می باشد. تحلیل گران هر یک شاخص های متفاوتی را برای این منظور استفاده می کنند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

درآمدهای شرکت بعد از حذف هزینه ها

 • نسبت P/E
 • نسبت PEG
 • EPS
 • Dividend Yield یا بازدهی سود نقدی
 • نسبت DE
 • ROE

بر اساس این شاخص ها می توان به ارزش ذاتی سهم پی برد. علاوه براین، تا حد زیادی می توان تاثیر هر یک از این فاکتورها را در رفتار آینده سهم مشخص نمود. دقت داشته باشید که در تحلیل بنیادی نه تنها صورت های مالی، بلکه رفتار صنعت و اقتصاد همگی مورد بررسی قرار می گیرند.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی

مزایا تحلیل بنیادی

همان طور که اشاره کردیم، این شیوه تحلیل سهام کاربرد بسیار گسترده ای دارد و مزایا و معایت تحلیل تکنیکال می تواند مزایای زیادی را به همراه داشته باشد که عبارتند از:

 • ابزار مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت می باشد
 • با توجه به اینکه تحلیل ها بر اساس صورت های مالی شرکت بدست می آید، در نتیجه اطلاعات کاملا واقعی و تا حد زیادی قابل اعتماد می باشند.
 • تحلیل بنیادی شیوه مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد نه معامله گری!

معایب تحلیل بنیادی

معایب تحلیل بنیادی عبارتند از:

 • فرآیند تجزیه و تحلیل بسیار زمان بر
 • رسیدن به سود در بلند مدت و مشخص نبودن زمان تغییر رفتار بازار و افزایش ارزش سهم در آینده
 • عدم توجه به تغییرات سیاسی و اقتصادی آینده که تغییرات زیادی را حتی در قانون گذاری اعمال می کنند.

نتیجه گیری: تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی؟

در حالت کلی و بر اساس یک نتیجه گیری برای اینکه تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی، می توان گفت این دو مکمل هم هستند. به عبارت دیگر، می توان با پی بردن به ارزش ذاتی یک سهم و استفاده از نمودارهای تکنیکال، زمان مناسب برای خرید و فروش را تعیین کرد.

با توجه به اهمیت تحلیل تکنیکال و بنیادی در معاملات انجام شده در بورس داخلی و جهانی، لازم است قبل از ورود به بازار سرمایه بر این دو شیوه تسلط پیدا کنید. گروه آموزش بورس در مشهد تحلیل نوین مجموعه ای از اساتید و تحلیل گران موفق در این حوزه به شمار می روند که با برگزاری دوره های مختلف شما را برای تبدیل شدن به یک معامله گر نخبه آماده می کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره های آموزش بورس در مشهد می توانید از راه های ارتباطی ذکر شده در پایین صفحه استفاده نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا