داد و ستد فارکس در ایران

5 اصل مهم برای موفقیت در بورس

تهدید پنهان، استراتژی های تخریب مدیران

امروزه سازمانها در سایه مدیریت، متمایز می‌شوند و روح مدیریت با نیروی انسانی تعالی می‌یابد. با درک این موضوع ارتباط بین مدیران و کارکنان شاه کلید استحکام و موفقیت همه سازمانهاست. اما تعارض منافع می‌تواند بین این دورکن اصلی شکاف عظیمی ایجاد کند، و باعث رفتارهای مخرب متنوعی شود.

به گزارش خط بازار؛ امروزه سازمانها در سایه مدیریت، متمایز می‌شوند و روح مدیریت با نیروی انسانی تعالی می‌یابد. با درک این موضوع ارتباط بین مدیران و کارکنان شاه کلید استحکام و موفقیت همه سازمانهاست. اما تعارض منافع می‌تواند بین این دورکن اصلی شکاف عظیمی ایجاد کند، و باعث رفتارهای مخرب متنوعی شود.

تفاوت در ارزش ها، هنجارها، اعتقادات و خواسته ها که اغلب ریشه در عدم درک درست از اهداف سازمان دارد، تفاوت ها و تضادها را به وجود می‌آورند. وجود این تفاوت ها و ناهمسانی ها در سازمان باعث می شود تعارض های مخرب شکل بگیرد و رفتارها و کنش هایی مشاهده شود که درنهایت به نفع سازمان نیست.

در اغلب موارد درگیری وتعارض بین مدیران و کارکنان در تضاد درک قوانین و اهداف رخ می‌دهد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را به شکلی غیرمستقیم، زیرکانه و نامحسوس تلافی کنند. در این مواقع کارکنان با استفاده از هر ابزار و یا حربه ای به دنبال تخریب مدیران خود از جنبه های مختلف هستند تا به این وسیله به اهداف خود دست یابند و یا حداقل تخلیه روانی شوند.

در چنین شرایطی است که رفتارهای مخرب و تهدیدکننده شکل می گیرند و وظیفه مدیران سازمان ها است که با درایت و تیزبینی از بروزچنین رفتارهایی جلوگیری کرده و آن ها را کنترل کنند. چرا که در صورت عدم تشخیص و کنترل به موقع، احتمال ایجاد شبکه های قدرتمند که از این تعارضات به صورت جهت دار و سازمان یافته به منظور اعمال قدرت بر کل سازمان استفاده کرده و به طور مستقیم بر خط مشی‌ها، قوانین و اهداف، نوع مدیریت، سبک رهبری و طرز رفتار و کیفیت ارتباط سازمان اثر سوء گذارد.

تعارض.

کوتاه ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند نفر است. از یک دیدگاه تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود.

تعارض پایه ای: تعارضی است که غالباً به شکل عدم توافق اساسی بر سر استراتژی ها و قوانین سازمان و ابزارهای لازم برای انجام آن ها رخ می دهد. معمولاً افراد بر سر مسائلی از قبیل اهداف سازمانی و گروهی، تخصیص منابع، توزیع پاداش ها، خط مشی ها و روش های کار و تعیین وظایف با هم به توافق نمی رسند.

تعارض عاطفی: مربوط به مسائل میان اشخاص است و از احساساتی مانند بی عدالتی، تبعیض، عصبانیت، عدم اطمینان، نفرت و ترس و نارضایتی و مواردی از این قبیل سرچشمه می گیرد. این تعارض معروف است. تعارض های عاطفی انرژی افراد را از بین می برند این نوع تعارض به مراتب قدرتمند تر و در ایجاد رفتارهای مخرب بسیار موثر تر از تعارض پایه ای می باشد .

این نوع تعارض به این دلیل که مستقیماً بر احساسات افراد اثر می‌گذارد فرصت تفکر و تحلیل را از فرد گرفته و آنها را آماده برای ورود به چالش با سازمان می‌کند.

رفتار سیاسی: افراد در سازمانهای مختلف، اعم از سازمانهای بزرگ و کوچک، رفتارشان را در راستای اهداف و منافع شخصی خود تنظیم می کنند و در راستای رسیدن به آن ها از استراتژی ها و تاکتیک های خاصی بهره می‌جویند. برخی از این استراتژی ها، رفتارهای سیاسی و انحرافی را موجب می شوند. تصور اینکه کارکنان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی دارند، بسیار خوش بینانه است.

رفتار سیاسی عبارت است از: نفوذ در دیگران از طریق راه های غیرقانونی برای حصول نتایجی که مجاز و قانونی نیست؛ همچنین استفاده از نفوذ برای دستیابی به هدف های غیرمشروع و یا هدف های مشروع از طریق ابزارهای نامشروع برای حداکثرکردن منافع شخصی، بنابراین با هدف های گروهی و منافع سایر افراد در تعارض و تناقض است. این نوع سیاست به توزیع مزایا و زیان ها در داخل سازمان توجه دارد که این مسئله شامل رفتارهای سیاسی متنوعی نظیر خودداری از دادن اطلاعات به تصمیم گیرندگان، شایعه پراکنی، دادن اطلاعات محرمانه به افراد غیرمجاز، طفره رفتن، پشتیبانی کردن و کمک به دیگران در سازمان 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس برای منافع متقابل، سخنرانی و تبلیغات به نفع یا به زیان. یک شخص مانند مدیر با یک تصمیم خاص است، در هر سازمانی هر چقدر اعتماد میان کارکنان کمتر باشد، رفتار سیاسی شدت بیشتری، خواهد یافت و افراد بیشتری دست به اقدامات نامشروع خواهند زد.که این رفتارهای سیاسی بر خلاف جهت نیل به اهداف و رسالت اصلی سازمان و یا تخریب اشخاص درون سازمان باشد، جنبه رفتار انحرافی رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان و یا کارکنان آن و یا هر دو را تهدید می کند .

سیاست تبدیل تعارض وظیفه به تعارض عاطفی در جهت رفتارهای انحرافی .

برخلاف آنچه تصور می‌شود سلسله اقداماتی که در راستای تخریب شخص خاصی رخ می دهد به هیچ وجه خود جوش و برآمده از اراده و درک گروه نیست، بلکه به صورت کاملاً مهندسی شده و بر مبنای اصول مشخص و کاربردی اتفاق می‌افتد. یکی از موثر ترین تکنیک ها تبدیل تعارض و ظیفه به تعارض عاطفی است . که باعث تغییر نگرش افراد و ایجاد توهم توطئه و در گیر کردن احساست می‌شود، که تکنیک کاملاً موثری برای تخریب مدیران مخصوصاً در سازمانهایی با سطح فرهنگی متوسط است.

نتیجه و تبلور چنین تنش و تعارضی در رفتارهای انحرافی به عنوان پدیده ای مخرب استراتژی هایی است که برای تخریب مدیران طراحی می‌شود.

این استراتژی در سه سطح استراتژی های تخریب اعتبار سازمانی، اعتبار اجتماعی و اعتبار حرفه ای مدیر طبقه بندی می‌شوند.

تخریب اعتبار سازمانی:

 1. شوراندن سایرین علیه مدیر.
 2. تجاهل در خواسته‌های مدیر.
 3. ایجاد مشغله فکری- ذهنی برای مدیر.
 4. تعلل در ارائه گزارشها در موعد مقرر.
 5. افشای اسرار شخصی مدیر در سازمان.
 6. تعلل و تسامح در انجام وظایف محوله.
 7. انهدام اطلاعات کلیدی و حیاتی موردنیاز مدیر.

8 . تخریب مدیر در جلسه ها بدون حضور وی.

 1. ارائه اطلاعات غلط هنگام تصمیم‌گیری.

10 . ارائه گزارشهای غیرکارشناسانه و غیرتخصصی به مدیر.

تخریب اعتبار اجتماعی :

 1. حاشیه‌سازی.
 2. پرونده‌سازی.
 3. بزرگنمایی اشتباهات.
 4. پررنگ‌کردن نگرش سیاسی.
 5. تخریب در مراجع نظارتی.
 6. نقص قوانین و مقررات مربوط.
 7. سرپیچی از فرامین صادره.
 8. قیاس کردن مدیر با سایر مدیران.
 9. ایجاد اختلاف و فضاسازی منفی.

10 . زیرسوال بردن تصمیمهای مدیر.

11 . نادیده گرفتن زحمات و تلاشهای مدیر.

12 . عدم مشارکت در امور و یا مشارکت منفی.

13 . کاهش بهره وری به هر طریق ممکن.

14 . همسویی و ائتلاف با دیگران علیه مدیر.

15 . افشای اطلاعات دسته بندی شده و محرمانه.

16 . ایجادگروههای غیررسمی برای تحت فشار قراردادن مدیر.

تخریب اعتبار حرفه ای:

 1. شوراندن سایرین علیه مدیر.
 2. تهمت زدن و افترازدن به مدیر.
 3. افشای غیر واقعی تخلفات مدیر در سازمان.
 4. تخریب مدیر از طریق ارباب رجوع.
 5. افشای اسرار شخصی مدیر در سازمان.

عوامل و پدیده های موثر بر ایجاد و تقویت رفتارهای مخرب.

گروه های غیر رسمی که در مسیر تخریب ذینفع هستند.

شبکه اطلاع رسانی غیر رسمی .

از سالیان گذشته شبکه های غیر رسمی در سازمانها وجود داشته است. با رشد تکنولوژی و ظهور کانالهای مختلف ارتباطی و افزایش حجم و سرعت انتقال محتوای گوناگون و سهولت دسترسی به اطلاعات، همان اندازه که می تواند باعث رشد فرهنگی سازمان شود، می‌تواند با تولید اطلاعات غیر واقعی و جهت دار باعث قدرت گرفتن و تقویت شبکه های مخرب در سازمان شود. و به دلیل عدم وضوح و شفافیت در منشا اطلاعات و سرعت و کستره اثر گذاری آن و ترکیب آن با فرهنگ سطحی نگری، می تواند ابزاری کارا و اثربخش در جهت تحریک و تهییج اذهان عمومی به منظور تضعیف و یا حذف فرد، گروه یا جریانی تحول گرا در سازمان شود.

با توجه به شکل سازمان، اندازه سازمان، استراتژی سازمان و سبک مدیریت آن، اثر پذیری متفاوتی در مقابل این پدیده دارد .

تبارگماری

تبار گماری می تواند یکی ازمخرب ترین هسته های قدرت در سازمان را شکل دهد که به واسطه ارتباطات فامیلی، قومیتی و حزبی جناهی، یک شبکه در هم تنیده بسار مستحکم را ایجاد کرده که در تمام ارکان سازمان نفوذ کرده و حتی به نوعی می‌تواند شبکه های دیگر را ایجاد و رهبری کند.

عوامل و افراد متخلف پاکسازی شده از سازمان.

از جمله گروهایی که ظرفیت بالایی در طراحی و اجرای جریانهای مخرب دارند، افرادی یا گروهایی هستند که خود زمانی بخشی از بدنه اجرایی سازمان در سطوح مختلف بودند و به واسطه حضور در سازمان از منافع گوناگونی بهره مند شدند. هنگامی که به دلایل مختلف ارتباط آنها با سازمان قطع می‌شود. به دشمنان سازمان و مدیران سازمان مبدل می‌شوند. این گروه برعکس گروهای وخرب دیگر به دنبال منافع مادی نیستند و صرفاً به دنبال انتقام جویی و تخلیه روانی با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی هستند.

تقابل قدرت.

تعارض منافع بر سر تصاحب اختیارت و منافع بین صاحبان قدرت در سازمان می تواند منجر به تخریب بدنه مدیریتی سازمان شده و مدیران متعهدی که بدون توجه به موازنه قدرت در سازمان در جهت اهداف و مصالح سازمان حرکت می‌کنند و حضور آنان مانعی در جهت ایجاد تمرکز قدرت درسازمان است، به وسیله ابزارهای نامتعارف از چرخه ایجاد ارزش خارج می‌کنند.

رقابت مخرب بین مدیران.

رقابت، مساله‌ای ذاتی در وجود انسان است و گاهی اوقات افراد باید به‌طور عمیق‌تری درباره ابعاد مختلف آن بیندیشند تا از گرفتار شدن درجنبه منفی آن اجتناب کنند. عطش برای پیروزی به بهای شکست دیگران همیشه وجود داشته و خواهد داشت.

از خطرناک ترین نامحسوس ترین انواع تخریب، تخریب به واسطه رقابت ناسالم و مخرب است. باید به این نکته توجه داشت، افرادی که به لحاظ کیفی هیچگاه موقعیت و جایگاه مناسبی در سازمان نداشته و همیشه به دنبال کسب قدرت به واسطه استفاده از ابزارهای نا متعارف رقابت بوده اند، برای جبران کمبودها، از تخریب به عنوان ابزاری موثر جهت تضعیف رقیب استفاده می کنند.

این افراد بدون توجه به منافع سازمان و عملکرد رقیب، توان و انرژی خود را معطوف به تخریب افراد نموده، و از یک سو تمرکز سازمان را معطوف به تعارضات غیر واقعی به وجود آمده می‌کنند، و از سوی دیگر مدیری را که در مسیر اهداف سازمان به درستی حرکت می‌کند ناجوانمردانه در مسیر حذف قرار می‌دهد.

عدم وجود شایسته گماری و نارضایتی سطوح صف از نبود عدالت رویه ای.

عدم توجه به شایسته گماری مخصوصاً در سازمانهایی که از بخش صف بزرگ و تخصصی برخوردار می باشد‌. باید به این نکته مهم توجه نمود احساس عدالت سازمانی بخصوص عدالت رویه از اهمیت و حساسیت بالایی در بین پرسنل برخوردار است. که بی‌توجهی به آن می‌تواند موجب نارضایتی ها‌ی گسترده ای در سازمان شود. این موضوع می‌تواند محرک بسیار قدرتمندی در جهت ایجاد رفتارهای مخرب شده، باعث ایجاد تضاد منافع بین بخشهای صفی و ستادی شود، و تعداد زیادی شبکه های مختلف ایجاد کند، که افراد و گروهای فرصت طلب با درد ست گرفتن این شبکه ها از آن در جهت تخرب مجریان و مدیران سازمان استفاده کنند.

مهمترین بخش، در معرض تهدید.

باید به این مهم توجه داشت که تمام بخشهای سازمان به واسطه مسولیتها و وظایفی که بر عهده دارند در معرض رفتار های انحرافی قرار دارند، ولی بخشهایی که به فراخور اختیارات و وظایف تعارض منافع در آنها اجتناب ناپذیر است، به شدت در معرض این نوع رفتارهای تخریبی قرار دارند.

مدیریت منابع انسانی.

از آنجا تعارضات بین انسانها و تفکرات، تمایلات، احساسات و منافع آنها ظهور می‌کند. بخش مدیریت منابع انسانی، به عنوان متولی ساماندهی به امور پرسنل، از قبل از ورود فرد به سازمان تا بعد از خروج از سازمان با او در ارتباط بسیار نزدیک است. و به نوعی شاه راه تعارضات در سازمان می باشد. و از آن جمله می توان به تعارضات بین صف و ستاد، مدیران و پرسنل، قوانین مربوط به ارتقاع شغلی، مسائل مربوط به حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی و بسیاری از حوزه های تعارض آفرین اشاره کرد. در اینجا باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت، فشارهای درونی و بیرونی، اعمال سلیقه افراد صاحب نفوذ، در جهت از بین بردن استقلال مدیریت منابع انسانی، نیاز به شدت عمل در بزنگاهایی که سازمان در معرض تهدید قرار دارد، حفاظت و سیانت از منافع جمعی در مقابل منافع فردی، نگاه آینده نگر به جای توجه به دید کوتاه و مقطعی و بسیاری دیگر از وظایف مهم این بخش که اجرای درست آن می تواند علیرغم اینکه باعث رشد و تعالی سازمان و فرد شود. می‌تواند منجر به تعارضاتی در سازمان شده و باعث ایجاد رفتار های مخرب گردد.

نکته بسیار مهم اینجاست که اقدامانی که در این حوزه انجام می پذیرد، شاید در ظاهر مورد قبول همه افراد نباشد، ولی غالباً منافع عموم در آن مورد توجه قرا گرفته، و پیکان تیز حملات به جهت این قبیل تصمیمات ارزش آفرین که با منافع عده ای خاص در تعارض است به سوی این بخش نشانه گرفته شده است.

رویکرد مدیران در تقابل با پدیده تخریب.

با توجه به شخصیت اجتماعی، فردی و حرفه ای مدیر، تقابل مدیر با تضادها و تناقضات موجود و رفتارهای تخریبی متقاوت است و می توان به سه بخش کلی تقسیم بندی نمود.

دسته اول مدیران کم توان هستند. در شرایطی که مدیر توان و تحمل حجم زیاد رفتار های مخرب را نداشته باشند، و از طرفی قدرت ریسک پذیری و برنامه ریزی جهت اصلاح وضع موجود را ندارند، با عدم پذیرش این موضوع که بخواهد از اصول و ارزشهای حرفه ای خودچشم پوشی کند از سازمان خارج می‌شود.

دسته دیگر مدیران مصالحه جو هستند. که در جهت تفاهم با این فشارها مسیر خود را تغییر داده و با نادیده گرفتن اصول حرفه‌ای تسلیم هسته قدرت شده و استقلال خود و حوزه تحت رهبری خود را از بین برده و از مسیر منحرف می‌شوند.

دسته دیگر از مدیران که تعداشان بسار اندک است، مدیران ارزش آفرین هستند. مدیرانی که به دلیل پایبندی به اصوا حرفه‌ای وعلاقه به سازمان، و ایمان کامل به مسیر، علیرغم تمام تهدیدات و سختی ها و با توجه به دانش، تجربه و بخصوص تعهدی که به سازمان دارند، راه را با قدرت تا حصول نتیجه ادمه می‌دهند. و اجازه نمی‌دهند که گرداب ساخته شده از افکار و رفتار منحرف آنها را در خود فرو برد.

قطعاً با وجود چنین مدیرانی و نهادینه شدن فرهنک جمع گرایی و آینده نگری، و پیوند مستحکم مدیر و پرسنل ، سازمان تا سالیان سال در مقابل هر گونه فرد گرایی، فرصت طلبی و سود جویی بیمه خواهد شد.

نتیجه گیری

از زشت ترین رفتارهای اجتماعی، تهمت، بهتان و افترا زدن به دیگری است. این گونه رفتارها چه ازنظر شرعی چه بر پایه اصول اخلاقی و چه از منظر قانونی محکوم است، متاسفانه باید این حقیقت تلخ را پذیرفت، این ابزار، موثر ترین و قدرتمند ترین ابزار تسلط نا مشروع بر افراد، در استفاده از نقاط ضعف شخصیتی و ایجاد تحریکات احساسی و تسلط بر رفتار آنها در جهت منافع فرد یا گروه خاصی می‌ باشد. که می‌تواند نتایج جبران ناپذیری برای فرد و سازمان داشته باشد. عدم آگاهی عمومی، پایین بودن ظرفیت های آموزشی و تجربی افراد، قصور در ایجاد فضای فرهنگ مهور در جهت شناخت پدیده های مخرب ، و نادیده گرفن و بی توجهی به این گونه پدیده های مخرب منجر به بروز این چنین رخدادهای تلخی برای سازمان می شود. و مدیران را که به نوعی سرمایه های ارزشمند سازمان هستند را عملاً از چرخه ایجاد ارزش خارج می نماید.

در راستای مقابله با این پدیده شوم هر یک از ارکان سازمان باید در حوزه فعالیت خود سیاستهایی را اعمال نمایند تا زنجیره ارزش قدرتمندی برای از بین بردن این نوع رفتارهای مخرب شکل گیرد.

حوزه مدیریت در تدوین قوانین کلی، بخش بازرسی، حراست و بخشهای نظارتی در جهت اجرای قوانین و بخشهای اطالاع رسانی و تبلیغاتی از جمله مدیرت روابط عموی و فناوری اطلاعات می توانند نقش بسیار موثری در جهت مقابله با این نوع پدیدهای مخرب داشته باشند.

سخن پایانی این که با تمام ویژگیهای برشمرده شده، توصیه اکثر صاحب نظران حوزه تحقیق و پژوهش و علمای مدیریت، این است که به جای در گیر کردن بخشهای مختلف سازمان و اتلاف منابع در جهت پیشگیری و مقابله با این نوع پدیده ها، با ایجاد و ترویج فرهنگ متعالی دانش محوری به جای سطحی نگری و زود باوری می توان ریشه این نوع پدیده های مخرب را از بین برد و راه های رشد و تعالی سازمان که متضمن رشد تک تک افراد سازمان است هموار کرد .

تعیین تکلیف اجرای قانون رتبه بندی فرهنگیان

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: بحث «آزمون برای ارتقاء از یک رشته یا از یک پایه به پایه دیگر»، این‌ها جزو مواردی است که دولت نمی‌تواند آن را وضع کند، اگر بنا بود این کار انجام شود باید یک جایی در قانون می‌آمد. ما در قانون شاخص تعیین کردیم و به ترتیب اولویت، آن شاخص‌ها باید رعایت شود.

آموزشی

مهرداد ویس‌کرمی نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان و اینکه به نظر می‌رسد آیین‌نامه‌ای که دولت در حال تصویب آن است چندان رضایتبخش نیست، گفت: پس از مدت‌ها تلاش و فعالیت با پایمردی کمیسیون آموزش و مجلس الحمدلله رتبه‌بندی قانون شد و اولویت‌های آن هم در مجلس مشخص شد. مواردی که لازم بود هم شورای محترم نگهبان ابهاماتی را وارد دانستند که مجلس هم آن ابهامات را برطرف کرد.

وی ادامه داد: براساس قاعده قانونگذاری نباید آیین‌نامه اجرایی یک قانون با روح و صراحت آن قانون در تضاد باشد و به نظر می‌آید که دولت نمی‌تواند خارج از آن چارچوبی که مجلس تعیین کرده شروطی را وضع کند که با این چارچوب همخوانی نداشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص مواردی که در آیین‌نامه آمده و نمایندگان با آن مخالفت دارند، ابراز داشت: مثلا بحث «آزمون برای ارتقاء از یک رشته یا از یک پایه پایه دیگر»، این‌ها جزو مواردی است که دولت نمی‌تواند آن را وضع کند، اگر بنا بود این کار انجام شود باید یک جایی در قانون می‌آمد. ما در قانون شاخص تعیین کردیم و به ترتیب اولویت، آن شاخص‌ها باید رعایت شود.

وی افزود: کمیسیون در این مدت تعامل جدی و خوبی با وزارت آموزش و پرورش داشته و حتی تا ۲۷-۲۸ ویرایش هم بر آیین‌نامه اعمال شد، امیدواریم که ان‌شاءالله مصوباتی که انجام می‌شود با قانون در تضاد نباشد.

ویس‌کرمی همچنین عنوان کرد: به نظر می‌آید بعضی کارهایی که دولت دارد انجام می‌دهد باید یک مقدار تامل بیشتر در کار بکند، دولتی که در بحث اعتبار و پول این قانون مقاومت می‌کرد در بحث اجرا این همه سختگیری شاید کمی دور از انتظار بود. ما نمی‌گوییم که سختگیری نباشد اما باید برآیند این قانون ارتقاء فرهنگ، کیفیت آموزش و پرورش کشور، وزارتخانه، جایگاه معلم و رعایت حقوق دانش آموز باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این سختگیری باید معقول هم باشد، یعنی شما باید انتظارات خود را با شرایط و واقعیت‌ها بسنجید که معقول باشد نه آنقدر سختگیری کنید که مشمول هیچکس نشود و نه آنقدر رها باشد که گویا اصلا وجود ندارد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: به نظر من همین قانون مجلس اگر اجرا شود نتیجه و خروجی خیلی بهتری خواهد داشت. البته دولت در آیین‌نامه طبق قانون حق و حقوقی دارد که می‌تواند اعمال کند اما آیین‌نامه اجرایی دولت نمی‌تواند با روح قانون در تضاد باشد، چون آیین نامه اجرای قانون است و نباید با اصل آن قانون غیرهمخوان باشد یا در اجرای آن مانع ایجاد کند.

قیمت گوشی شیائومی و خرید گوشی شیائومی

یکی از محبوب ترین های این روزهای دنیای گوشی های تلفن همراه مدل های مختلف ارزان قیمت گوشی شیائومی هستند. شرکتی چینی که در حال حاضر یکی از بزرگترین و محبوب ترین اشرکت ها در زمینه طراحی و فروش سمارت فون ها به شمار می رود.

دفتر اصلی شرکت شیائومی در شهر پکن قرار دارد و بنیانگذار و موسس این شرکت لین بین 41 ساله یکی از مدیران سابق گوگل و طبق اعلام مجله فوربس بیست و سومین مرد ثروتمند چین است.

شیائومی اولین گوشی هوشمند خود را در سال 2011 روانه بازار کرد و با گذشت زمان محصولات این شرکت پیشرفت بسیار چشم گیری داشته اند. تنوع مدلها و نگاه به بازارهای هدف متنوع و کیفیت ساخت بالای این برند در کنار سایر تولیدات متنوع و همچنین استفاده از قطعات با کیفیت این برند را به یکی از نامداران این عرصه تبدیل کرده است.

قیمت گوشی شیائومی

قیمت گوشی های شیائومی بسیار مناسب بوده و تولیدات این شرکت به عنوان محصولاتی با قیمت مناسب و ارزان نسبت به امکاناتی که دراختیار کاربران خود قرار می دهند، شناخته می شوند. نگاه اینده نگرانه مدیران، این شرکت را در مسیر موفقیت قرار داده است.

قیمت گوشی شیائومی در مقایسه با برندهای دیگر

زمانی که صحبت از قیمت گوشی به میان می‌آید گوشی شیائومی یک سرو‌گردن از برندهای دیگر جلوترست؛ چرا که توانسته با حداقل قیمت ممکن گوشی‌هایی را تولید کند که واقعا عالی بوده و ارزش خرید بسیار بالایی دارند. در کل سخت‌افزاری که این شرکت در گوشی‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد در کنار برچسب قیمتی بسیار مناسب قابل‌مقایسه با برندهای دیگر نیست با وجود اینکه قیمت تمام شده در سایر برندها بسیار بالاترست. می‌توان گفت که گوشی‌های این برند قیمت متعادل‌تر و سخت‌افزار قوی‌تری دارند.

قیمت گوشی های شیائومی چرا ارزان است؟

گرچه موبایل شیائومی این روزها بسیار قدرمند ظاهر شده؛ اما سابقه و تاریخچه آن به 10 سال هم نمی‌رسد و طبیعیست که هنوز بسیاری از افراد نسبت به این برند نوظهور اطمینان کافی ندارند و از آنجایی که قیمت گوشی شیائومی به نسبت سایر رقبا متعادل‌ترست، عده‌ای هنوز فکر می‌کنند که شاید دلیل آن کیفیت پایین محصولاتش باشد و ممکن است بپرسند که چرا قیمت گوشی‌ های شیائومی پایین است؟ مخصوصاً افرادی که برای اولین بار قصد خرید از این برند را دارند. جالبست بدانید که سیاست فروش «فلش سلز» و عدم استفاده از تبلیغات با هزینه‌های سر‌سام‌آور و یا فروش بدون واسطه، مهمترین دلیل پایین بودن قیمت گوشی شیائومی در بازارست.

قیمت روز گوشی شیائومی

قیمت روز گوشی شیائومی هم همانند بسیاری از برندهای دیگر در بازار داخلی نوسان زیادی دارد؛ اما ما در سایت فروشگاهی 19کالا همواره این اطمینان را به شما می‌دهیم که تمام قیمت‌ها، لحظه‌ای به روز شده تا شما خریداران از بابت به روز بودن قیمت گوشی‌ های شیائومی اطمینان لازم را داشته باشید.

موبایل شیائومی از نظر عملکرد جهانی

از نظر آمار فروش جهانی، عملکرد شیائومی به چه صورت است؟ شاید برای برند نوظهوری مثل شیائومی آمار فروش جهانی آن بهترین شاخص برای برآورد خوب و یا بد بودن آن باشد. طبق گزارش مالی منتشر شده در سه ماهه اول 2022 از نظر سهم بازار جهانی شیائومی در مرتبه سوم قرار دارد و نسبت به سال گذشته بخش گوشی‌های هوشمند شیائومی توانسته به رشد 30 درصدی برسد که برای برند نو ظهوری چون شیائومی یک شاخص فوق‌العاده برای محک زدن ارتقاء کیفیت محصولاتش است. جالب اینکه در حدود 50 درصد از درآمد فروش گوشی‌هایش مربوط به بازارهای خارج از کشور چین است.

قیمت شیائومی

در ادامه موارد دیگری را در رابطه با قیمت شیائومی مطرح خواهیم کرد به این دلیل که احتمال می‌دهیم برای اکثر افرادی که برای اولین بار قصد دارند از این برند خرید کنند، ابهام وجود داشته باشد.

قیمت گوشی های شیائومی امروز

با توجه به نوسان بازار داخلی قطعاً قیمت گوشی های شیائومی امروز با روز قبل فرق می‌کند. قیمت روز گوشی های شیائومی را می‌توانید در سایت 19کالا بررسی کرده و مشخصات آنها را هم ببینید و یا نقد و بررسی کامل محصولات را مطالعه کرده و در نهایت تصمیم به خرید خود را نهایی کنید. در کل 19کالا همواره سعی می کند که روی قیمت گوشی های شیائومی امروز یا روز تخفیف خوبی قرار دهد. پس اگر قصد خرید گوشی شیائومی دارید روزانه این سایت را چک کنید تا از آخرین تخفیقات روزانه روی گوشی‌های شیائومی مطلع شوید.

قیمت انواع گوشی شیائومی در کلاس های مختلف

همان‌طور که گفته شد یکی از سیاست‌های شیائومی تولید گوشی برای بودجه و سلیقه‌های مختلف است، به همین دلیل نیز قیمت انواع گوشی شیائومی در کلاس‌های مختلف فرق می‌کند و شما می‌توانید با هر بودجه‌ای یک مدل از این برند پیدا کنید. محدوده قیمت انواع گوشی شیائومی را می‌توان تقریبا از 180 دلار تا 1,440 دلار برای گوشی‌های تقریباً لوکس این برند و در برخی از بازار‌ها دسته بندی کرد.

خرید گوشی شیائومی

بازار خرید گوشی شیائومی در کشورهایی مانند هند و چین طرفداران بسیاری دارد و می توان گفت هند بزرگ ترین بازار فروش این گوشی ها محسوب می شود. در این کشور حتی محصولات برند محبوب و پرطرفدار سامسونگ هم یارای رقابت با قیمت گوشی شیائومی را ندارند. این برند در حال حاضر به یکی از پرطرفدارترین و پر فروش های بازار تبدیل شده بطوریکه در هر مرحله از عرضه، فروش گوشی شیائومی عملا با رکوردهای تازه ای مواجه میشود.

اولین گوشی این شرکت که وارد بازار شد، می وان (Mi One) نام گرفت که مانند همه محصولات این شرکت با توجه به قیمت گوشی های شیائومی ، امکانات بسیار خوبی را در اختیار کاربران این محصول قرار می داد. از گوشی بعدی این شرکت در سال 2012 رونمایی شد که به آن گوشی شیائومی می 2 (Mi 2) می گفتند. این گوشی نیز امکانات فوق العاده ای را به خریداران عرضه می کرد.

در سپتامبر 2013 گوشی Mi 3 به بازار عرضه شد. این گوشی با ویژگی هایی مانند دوربین 13 مگاپیکسلی، فوکوس لمسی، تشخیص صورت و لبخند، فیلم برداری با وضوح 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه، تصویربرداری HDR و …. توانست جایگاه بسیار خوبی در میان طرفداران گوشی های شیائومی پیدا کند. مدل Mi 4 و Mi 5 شیائومی نیز به ترتیب در دسامبر 2014 و آوریل 2016 روانه بازار شدند.

این شرکت در سال 2017 از گوشی Mi 6 رونمایی کرد که این گوشی یکی از پرچمداران محصولات شیائومی به شمار می رود. این گوشی با صفحه نمایش 5.15 اینچی، حسگر اثر انگشتی جلوی گوشی 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس و باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3350 میلی آمپر ساعت تبدیل به اولین گوشی هوشمندی شد که با وجود پردازنده اسنپدراگون 835، با قیمت گوشی زیر 500 دلار وارد بازار می شود.

اما از بهترین و محبوب ترین محصول شیائومی در بازار گوشی Mi Mix 2S این شرکت بود که در سال 2018 به بازار عرضه شد و یکی از پرطرفدارترین محصولات گوشی موبایل شیائومی به شمار می رود.

پس از آن گوشی های مدل ردمی روانه بازار شدند که به جرات می توان گفت به صرفه ترین گوشی های موجود در بازار هستند و توجهات زیادی را به خود جلب کرده اند. عمده ترین علت برتری آنها سخت افزار استفاده شده در این گوشی هاست که اولین بار در ردمی 5 پرو استفاده شد. از ردمی نوت 7 نیز به عنوان پرفروش ترین گوشی سال 2019 یاد می شود.

در سال 2020 نیز مدل‌هایی نظیر سری می 10 به عنوان پرچمداران این برند و همینطور سری Redmi Note 9 موفق شدند فروش خوبی برای این شرکت به همراه بیاورند، به علاوه مدل‌های سری پوکو مثل Poco X3 توجه گیمرهای زیادی را به خود جلب کردنند.

انواع گوشی شیائومی

همانطور که در این صفحه هم می‌بینید اکنون می‌توان انواع گوشی شیائومی را در بازار مشاهده کرد که هر کدام بازار هدف خاصی داشته و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود را دارد؛ اما سیاست مهم این شرکت تنوع دادن محصولاتش در بخش موبایل است، در واقع همانطور که گفته شد این شرکت توانسته برای سلیقه‌های مختلف گوشی تولید کند. گوشی‌های پرچمدارش فوق‌العاده بوده و از آخرین و منحصر‌به‌فرد‌ترین تکنولوژی‌های روز بهره گرفته‌اند و برای میان‌رده‌ها و اقتصادی‌هایش نیز چندین خط تولید مجزا دارد. به طور کلی از انواع گوشی های شیائومی که در بازار می‌بینیم برخی برای کاربردهای متداول روزانه و برخی برای عملکردهای سنگین‌تر درنظرگرفته شده و حتی خط تولید منحصر‌به‌فردی را هم دارد که گیمرها را هدف قرار داده و گوشی‌های صرفاً گیمینگ را روان بازار کرده است. گوشی‌های این خط تولید هم از نظر ظاهری و هم از نظر سخت‌افزاری یکی از بهترین‌ها برای بازی به شمار می‌روند.

خط تولید‌ های گوشی شیائومی

شیائومی هم مانند هر برندی دیگری ، خط تولید‌های متفاوتی و متناسب با افراد و نیازهای جامعه تولید می‌کند در ادامه به معرفی 4 خط تولید فعال و محبوب گوشی شیائومی می‌پردازیم.

• خط تولید Mi : تولیدکننده گوشی‌های بالارده و پرچمدار

• خط تولید Redmi : مسئول تولید گوشی‌های میان‌رده

• خط تولید BlackShark : تولید کننده گوشی‌های قدرتمند گیمینگ

• خط تولید Poco : مسئول تولید گوشی‌های میان‌رده و مناسب گیم

کیفیت ساخت گوشی شیائومی

شیائومی شرکتیست بسیار محبوب که در کنار برندهای مطرحی چون گوشی هواوی، نوکیا، گوشی اپل، آنر، گوشی ساسونگ ، اچ تی سی، ریلمی، سونی و … توانسته جایگاه خوبی در بازار گوشی های تلفن همراه به دست آورد و در مدتی کوتاه به یکی از محبوبترین برندهای این بازار در دنیا تبدیل شود. و کیفیت گوشی شیائومی بسیار بالا و بسیار کارامد است حتی در مواردی بهتر از سایر برندهای بنام ظاهر شده است.

مشخصات گوشی شیائومی

چیپست های مورد استفاده در گوشی های شیائومی اکثرا ساخت شرکت کوالکام امریکا بوده که قدرتمندترین و بهترین چیپست های موبایل را در دنیا تولید میکند و پیشرو تکنولوژی چیپست موبایل محسوب میشود و در معدود مدلهایی از شیائومی از چیپست های شرکت مدیاتک تایوان استفاده شده، همین امر باعث بهبود مشخصات گوشی شیائومی شده است استفاده از چیپست کوالکام موسوم به سری اسنپدراگون قائدتا باید باعث افزایش قیمت گوشی شیائومی شده باشد اما در عمل شاهدیم که قیمت گوشی های شیائومی مناسب تر از سایر رقبای بازار است که علت این امر میتواند تیراژ تولید بالای گوشی های شیائومی باشد و بعضی شایعات هم از نوعی شراکت یا همکاری بین کوالکام با شیائومی حکایت دارد که صحت آن قابل تایید نیست. گوشیهای گیمینگ با گرافیک قدرتمند و پردازنده های قابل اعتماد از دیگر محصولات جذاب این شرکت بزرگ محسوب میشوند.

رابط کاربری گوشی شیائومی

رابط کاربری miui شیائومی شاید یکی از بهترینها در میان رقباست، که امکانات و ابزارهای بسیار زیاد و قابل شخصی سازی در اختیار کاربر قرار میدهد، از فضای دوم گوشی گرفته تا قابلیت dual app که به شما اجازه نصب دو برنامه از هر اپلیکیشن را میدهد نظیر دو واتساپ یا دو فیسبوک و… تا حرکات چند انگشتی و قابلیت حذف کلیدهای هوم و منو از نمایشگر و انجام کلیه عملیات مورد نظر اربر تنها با حرکات تعریف شده بر روی نمایشگر، رابط کاربری گوشی شیائومی موسوم به miui کاربر خود را راضی و خشنود میکند و با اپدیت های مداوم قطعا یکی از بهترین هاست.

مجموعه شرایط فوق خرید گوشی شیائومی را به تصمیمی درست و بدون نگرانی تبدیل کرده است .

به سختی می‌توان در ایران نمایندگی برای گوشی شیائومی پیدا کنید ، اما عامل‌های فروش مطمئن و همین‌طور فروشگاه‌های بزرگ زیادی مشغول به فروش محصولات شیائومی تحت گارانتی‌های معتبر هستند و ما در فروشگاه اینترنتی 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس 19کالا مفتخر هستیم که گوشی‌های شیائومی تحت گارانتی 19 ماهه 19 تجارت خاورمیانه را به فروش می‌رسانیم.

محصولات این کمپانی ساخت کشور چین هستند و تفاوت دو نسخه رام چین و گلوبال گوشی های شیائومی با هم ، از نظر برنامه‌های پیش فرض و همینطور محتویات موجود در جعبه می باشد . در کل می توان گفت رام چین برای خریداران در ایران اصلا توصیه نمی شود چراکه با مشکلات نرم افزاری زیادی مواجه خواهند شد رام چین قانونا برای فروش در کشور چین می باشد و از انجایی که کشور چین تحریم می باشد برای آپدیت نرم افزاری گوشی با مشکل مواجه خواهید شد . تمام گوشی های شیائومی موجود در سایت 19کالا دارای رم گلوبال می باشد و با اطمینان می توانید خرید خود را انجام دهید.

اکثر میان‌رده‌های شیائومی برای بازی مناسب هستند؛ اما اگر طرفدار بازی هستید روی گوشی‌های اقتصادی شیائومی حساب نکنید. همچنین اگر بودجه شما برای خرید محدود نیست هم می‌توانید گوشی‌های صرفا گیمینگ این برند را مد نظر قرار دهید.

در کل شیائومی به نسبت سایر شرکت‌های سازنده بر دوربین‌هایش تمرکز زیادی دارد و در هر رنج از قیمت شیائومی مدلی را می توان یافت که دوربین خوبی داشته باشد برای مثال سری ردمی نوت و پرچمدار این برند از جمله گوشی هایی هستند که عملکرد دوربین آنها زبان زد است.

گوشی‌های این شرکت تا 2 سال کامل آپدیت miui را دریافت می‌کنند و برای نرم افزار اندروید حداکثر تا دو نسخه بالاتر آپدیت خواهد داشت.

از آنجایی که سیاست اولیه ساخت گوشی شیامی بر همین اساس بوده است، با قطعیت می‌توان گفت تمامی مدل‌های آن ارزش خرید بالایی دارند و این یعنی شما در قبال پرداخت هزینه‌ای معقول، امکانات بیشتری دریافت می‌کنید. سیاست این کمپانی بر این بوده که با کنترل قیمت تمام شده محصولات و کمک به کم شدن قیمت گوشی شیائومی ، از همان ابتدا گوشی‌ها را بدون هندزفری روانه بازار کند.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا

سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حد سود ضرر

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

حد ضرر

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

خرید و فروش

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.

فاجعه‌ای تلخ ؛ پاره کردن چرخ‌های آمبولانس باعث مرگ دختر ۲ ساله شد

پاره کردن چرخ‌های آمبولانس اورژانس و خالی شدن باد لاستیک توسط یکی از شهروندان، یک اتفاق تلخ را رقم زد و منجر به مرگ دختر دوساله شد.

آمبولانس

به گزارش هشهری آنلاین، حوالی ساعت ۱۴:۴۲ دقیقه روز گذشته ۲۴ خرداد در تماس با مرکز ۱۱۵ اورژانس تهران گزارش ایست قلبی ـ تنفسی دختر بچه‌ای دوساله به این مرکز اعلام شد که نیروهای اورژانس در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه در خیابان شهید بهشتی رساندند.

به دلیل شرایط ترافیکی این خیابان و نبود جای پارک مناسب و حال وخیم دختربچه به ناچار نیروهای اورژانس تهران برای نجات جان بیمار، آمبولانس را در خط ویژه با رعایت اصول ایمنی و تردد خودروهای دیگر پارک کردند.

تکنسین‌های اورژانس که خود را به سرعت به آدرس کودک بدحال رساندند و با کودک کم‌جان دختربچه روبه‌رو شدند، بلافاصله‌ وظیفه ذاتی خود که نجات جان یک انسان است را آغاز و اقدامات احیاء قلبی‌ ریوی را شروع کردند.

عملیات احیای کودک با موفقیت انجام شد و شرایط حال کودک رو به بهبودی پیش رفت اما وقتی نیروهای اورژانس پس از عملیات احیا قصد انتقال بیمار به آمبولانس را داشتند، متوجه شدند دو عدد از چرخ‌های آمبولانس توسط فردی ناشناس، آسیب دیده و بادهای لاستیک آن خالی شده است!

نیروهای اورژانس با مشاهده این وضعیت برای انتقال بیمار درخواست حضور آمبولانس دیگری را دادند که آمبولانس دوم در محل حاضر شد اما طولانی شدن روند انتقال به‌ دلیل اتفاق به‌ وجود آمده باعث وخامت مجدد حال کودک شد و او جان خود را از دست داد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا