انواع استراتژی فارکس

استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی‌های مالی و بازده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

براساس تعریف به جایگاه، استراتژی مالی بعدی از استراتژی شرکت است که ماهیت و جهت امور مالی سازمان را تعیین می‌کند. همچنین براساس تعریف به اجزاء، استراتژی مالی، شامل استراتژی تأمین مالی، استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه‌گذاری و استراتژی تقسیم سود می‌شود. الگوهای مختلفی برای ایجاد هماهنگی بین استراتژی‌های مالی مختلف وجود دارد. در این تحقیق از تئوری نقاط مرجع استراتژیک استفاده شده است. مطالعات مختلف نشان داده است که وجود هماهنگی در سطوح مختلف سازمان منجر به عملکرد بهتر می‌شود. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر هماهنگی استراتژی‌های مالی بر عملکرد شرکت‌هاست. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که از میان آن‌ها 62 شرکت با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای
(با جایگذاری از جامعه محدود) برای نمونه آماری انتخاب شده‌اند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که وجود هماهنگی بین هر یک از گونه‌های استراتژی زیرسیستم مالی با گونه استراتژی مالی شرکت (هماهنگی درونی-عمودی) باعث بهبود عملکرد می‌شود. همچنین هر چه هماهنگی گونه‌های استراتژی زیرسیستم مالی بیشتر باشد (هماهنگی درونی-افقی)، عملکرد بهتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

 • تئوری نقاط مرجع استراتژیک
 • استراتژی مالی
 • استراتژی تأمین مالی
 • استراتژی سرمایه در گردش
 • استراتژی سرمایه‌گذاری
 • استراتژی تقسیم سود

20.1001.1.22286853.1390.2.8.7.7

عنوان مقاله [English]

Financial Strategies and Stock Return of Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad A'arabi 1
 • Moharram Razmjoee 2

Financial Strategies are Part of Corporate Strategy that are in Financial Management span and include decisions about Investment, Financing, Working Capital and Dividend. For evaluating and selection of these strategies, different inside and outside factors should be mentioned. This article investigates the role of Strategic Reference Points Theory in making clear financial theories and strategies and analyzes the ways of using this theory for making strategic decisions in the field of financial affaires in companies. The next point is that, coordination between these Strategies and Financial Strategy of a company (vertical alignment) and coordination between these strategies themselves (horizontal coordination) improve the performance. The findings approve the point.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Reference Points (SRPs)
 • Financial Strategy
 • Investment Strategy
 • Financing Strategy
 • Dividend Strategy
 • Working Capital Strategy

مراجع

1. اعرابی، سید محمد؛ و رزمجوئی، محرم (1388). استراتژی مالی تهران: انتشارات ایز ایران.
2. بازرگان، عباس؛ و سرمد، زهره (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه.
3. بامبرگر، پیتر؛ و لن، مشمولم (1387). استراتژی منابع انسانی (ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی). چاپ . تهران. دفتر پژوهشهای فرهنگی
4. بندر، روث؛ و وارد، کیت (1388)، مدیریت استراتژیک مالی (ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و محرم رزمجوئی)، تهران: انتشارات مهکامه.
5. پارسائیان، علی (1382). مدیریت مالی (میانه)، تهران: انتشارات ترمه.
6. جزوه تهیه شده درس فلسفه روش تحقیق دکتر سید محمد اعرابی، بهار 1385.
7. جهانخانی، علی؛ و پارسائیان، علی (1376). مدیریت مالی (جلد 2 و 1، چاپ سوم). تهران: انتشارات سمت.
8. خاکی، غلامرضا (1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه نویسی) چاپ اول). تهران: انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور.
9. دیوید، آر. فرد (1387). مدیریت استراتژیک (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
10. هانگر جی دیوید؛ و توماس ال ویلن. (1388)، مبانی مدیریت استراتژیک (ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
11. راعی، رضا؛ و تلنگی، احمد (1383): مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت
12. دفت، ریچاد (1388). تئوری و طراحی سازمان (ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
13. گزارش هیات مدیره به مجامع عادی و فوق العاده شرکت‌های بورسی از نرم افزار تدبیر پرداز از سال (1384) تا (1387).
14. هومن، عباس (1382). راهنمای عملی پژوهش‌های تربیتی (چاپ اول). تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
15. سایت اینترنتی: www.codal.ir

16. Bender, R. & Ward, K. (2002). Corporate Financial Strategy (second Ed). MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall.
17. Berg, W.B. (2004). Using Variable Universal Life In A Tactical Asset Allocation Strategy. Journal of National Underwriter Life & Health Insurance Publishing, 17-19.
18. Brealy, A.R., & Myers, C. S. (2000) .Principles of Corporate Finance (6th ed). Mc Graw-Hill companies, Inc.
19. Clarke, G., Roger, Wilson’s., Brent Daines, H., Robert and Nadauld. D. Stephen (1990) .Strategic Financial Management. Richard D.Irwin, Inc.
20. Fiegunbaum, A. & Thomas, H. (1998). Attitude towards Risk and Return Paradox: Prospect Theory Explanations. Academy of Management Journal. 31, 85-106.
21. Fiegenbaum, A., Hart, S. & Schendal, D. (1996). Strategic Reference Point Theory. Strategic Management Journal, 17 (3), 216-236.
22. Fiegunbaum, A. (1998) .Competitive Strategy and Attitude toward Risk Taking. Integration and Modeling, Academy of Management Journal, 12-15.
23. Fiegunbaum. A. & Thomas, H. (2004). Strategic Risk and Competitive Advantage: An Integrative Perspective. European Management Review, 84-95
24. Jakhotiya, G.P. (2003). Strategic Financial Management. Vikas Publishing House PVT Ltd.
25. Narayanan, M.P., Nanda, K. V. (2004). Finance for Strtegic Decision Making. John Wiley & Sons, Inc.
26. Parkinson, Ch. & Ogilvy (2003). Management Accounting-Financial Strategy. CIMA Publishing.
27. Pettit, J. (2007). Strategic Corporate Finanace. John Wiley & Sons, Inc.
28. Rutterford, Janette, Upton, Martin, Kodwani, Devendra, (2006). Financial Strategy (second Ed). John Wilely & Sons, Ld.
29. Korbi, Financial Theory, and the Capital Budgeting Decision. (2003).

استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری در سال ۹۹

استراتژی مناسب سرمایه‌گذاری در سال ۹۹

یکی از کلمات یا عبارت‌هایی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیشترین رشد جستجو و دفعات کاربرد را به خود اختصاص داده، "بورس" است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام گروه مالی و مدیریت سرمایه‌‏گذاری شریف، اقشار مختلف جامعه یا به بورس پرداخته و از کنارش عبور کرده‌اند و یا بیشتر در خصوص آن بررسی کرده و در آن شروع به فعالیت کرده‌اند. موج جدیدی که از سال ۱۳۹۶ با شروع نوسان شدید نرخ ارز در کشور آغاز شد، ادامه یافت و مخاطبین بیشماری را نیز به خود جذب کرد. این افراد ممکن است از جاماندگان تورم ناشی از جهش نرخ ارز در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ باشند و یا از ارزفروخته‌های به رکود نشسته و یا بازیگران بازار مسکن باشند که نوسهامداری پیشه کرده و به تازگی به این خطه حاصل خیز کوچ کرده‌اند.

با چشم‌پوشی از شدت استقبال اخیر از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در سهام، در هر حال بازار خرید و فروش دارایی مالی با هدف سرمایه‌گذاری با افق‌های زمانی گوناگون، همواره محل کسب ثروت فعالین حوزه‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان کشور بوده است. آنچه که تاکنون بهترین عملکرد را برای این افراد رقم زده، اشراف به کلیت فضای اقتصاد کلان کشور و بررسی هریک از از بازارهای مالی و کالاهای سرمایه‌گذاری در طول دوره سرمایه‌گذاری فعال ایشان می‌باشد.

یک تحلیل گر خبره هر زمان آماده جابجایی بین بازارهاست و همواره می‌داند که تا کجای نوسان یک بازار با آن بماند. هدف افراد همواره خلق ثروت است و پورتفوی بهینه یک سرمایه‌گذار، آنجایی تعریف می‌شود که با ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری، اولا ریسک مدیریت شده را بجای ریسک خام جایگزین کند، ثانیا از نوسانات موازی بازارهای مالی، توامان بهره ببرد. لازمه چیدمان این استراتژی سرمایه‌گذاری و چابکی سرمایه مورد نیاز، اشراف به کلیت وضعیت عملکرد هر یک از بازارهای مالی و همچنین اشراف به آنچه پیش روی این بازارها می‌باشد است.

و این اشراف بر بازه‌های زمانی مختف بسیار اهمیت دارد و لازم است در افق‌های کوتاه، میان و بلند مدت بدانیم آینده بازارهای مالی چه خط سیری دنبال می‌کنند و وقایع اصلی اثرگذار بر آن‌ها چه زمان و به چه میزان ارزش سرمایه را متاثر خواهند کرد. برای اشراف به عملکرد یک بازار مالی، لازم است ابتدا ادبیات بازار مورد نظر را بشناسیم، سپس با چشمان آینده نگر به بررسی آن بپردازیم، نهایتا اگر تمامی رخدادهای اصلی پیش روی آن بازار را مورد بررسی قرار داده و در دیده بان خود قرار دهیم، بهترین تحلیل از عملکرد آتی را برآورد خواهیم کرد.

در ابتدای هر سال شمسی، با مشخص شدن سیاست‌های اصلی اقتصادی، نرخ‌ها و مقادیر جدید جایگزین شده در نظام اقتصادی، کار و صنعت زمان مناسبی است که توابع برآوردی خود را از وضعیت اقتصاد بروز کرده و آینده یک ساله را در قالب اقتصاد خرد و کلان بررسی کنیم. بخصوص امسال با بروز بحران کرونا خیلی از پیش‌بینی‌های قبلی انجام شده دچار انحراف بالایی شده‌اند.

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف به عنوان اولین مجموعه تخصصی آموزشهای کاربردی حوزه مالی و سرمایه گذاری در ایران به مدت ۸ سال است که همواره تلاش نموده تا برنامه‌ای طراحی نماید که بتواند در کوتاه ترین زمان شالوده تفکرات اقتصادی تحلیل گران خبره و اقتصاددانان پیشکسوت کشور را به مخاطبین ارائه دهد و پاسخگوی این دغدغه و نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باشد.

امسال نیز این برنامه کما فی السابق و تحت عنوان تحلیل وضعیت اقتصاد در شرایط فعلی و استراتژی‌های سرمایه گذاری در سال ۹۹ و به صورت وبینار (آنلاین) با ارایه کارشناسان خبره و مدیریت دکتر حسین عبده تبریزی در زمینه های تحلیل وضعیت کلی اقتصاد، بازار طلا و ارز و بررسی دقیق بازار سرمایه طراحی شده است. که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به صورت آنلاین برگزار خواهد شد و پیشنهاد می گردد افراد با زمینه‌های فعالیت گوناگون، با حضور در این وبینار آتیه کوتاه مدت خود را با سنجه تحلیل خبرگان، مدیریت نموده و گام های موثر اقتصادی را از هم اکنون بردارند.

دانیال آستانه – مشاور اقتصادی هیئت مدیره گروه مالی و مدیریت سرمایه گذاری شریف

استراتژی تجاری یکی از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری

استراتژی تجاری که شرکت‌های مختلف از آن استفاده می‌کنند، یکی از مهم‌ترین عواملی است که به صورت مستقیم بر روی میزان کارایی سرمایه گذاری تاثیر می‌گذارد. این استراتژی مشخص کننده سطوح سرمایه گذاری‌های اولیه نیز به حساب می‌آید. استراتژی‌های آینده نگر و استراتژی‌های تدافعی می‌توانند به عنوان دو مثال استراتژی تجاری شناخته شوند. آنها شرکت‌ها را در معرض سطوح متنوعی از سرمایه گذاری قرار می‌دهند. جالب است بدانید که نظارت، اختیار‌های مدیریتی و غیره می‌توانند در دریافت تصمیم‌های سرمایه گذاری اهمیت داشته باشند.

هدف مقاله امروز ما بررسی تاثیرات استراتژی تجاری بر روی سرمایه گذاری شرکت‌های مختلف است. امیدواریم که مقاله امروز ما مورد تایید شما بازدیدکنندگان عزیز باشد. اگر شما هم در زمینه استراتژی تجاری کنجکاوی‌های خاص خود را دارید، ادامه مقاله امروز ما را از دست ندهید.

تعریف دقیق مشاوره مدیریت استراتژیک چیست؟

روش‌های بکار گرفته شده برای بررسی تحقیقات

اطلاعاتی که امروز ما در مورد استراتژی تجاری ارائه می‌کنیم، از دل یک سری تحقیقات ویژه استخراج شده‌اند. این تحقیقات بر اساس رگرسیون لجستیک چند جمله‌ای، داده‌ها و اطلاعات موجود درون 119 شرکت را مورد بررسی قرار داده‌اند. این 119 شرکت در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1380 تا 1394 فعالیت کرده‌اند.

یافته‌های تحقیق

بر اساس یافته‌های این تحقیق، شرکت‌هایی که استراتژی آینده نگر و بر پایه نوآوری را دنبال می‌نمایند، در پروژه‌هایی که ریسک زیاد دارند سرمایه گذاری می‌کنند. در این شرکت‌ها احتمال زیادی برای پیش سرمایه گذاری وجود دارد. در حالی که شرکت‌های پیرو استراتژی تدافعی یا مبتنی بر کارایی بیشتر در معرض سرمایه گذاری کمتری قرار گرفته اند.

نقش استراتژی تجاری در ایجاد سود پایدار برای شرکت چیست

علاوه بر همه این مباحث، تحقیقات دیگری به ما نشان می‌دهند شرکت‌هایی که از استراتژی تجاری آینده نگری استفاده می‌کنند، خیلی بیشتر درگیر استراتژی‌های اجتناب مالیاتی هستند. این مبحث توسط دیلمی‌ و همکاران در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، این شرکت‌ها کیفیت سود بهتری دارند. این نتیجه گیری توسط تاتی و محب خواه در سال 1363 مطرح شده است. پس ما به این نتیجه می‌رسیم که اختیارات مدیریتی بیشتر و‌ ترکیب آن با نظارت ضعیف در یک استراتژی تجاری آینده نگر، محیط را برای دیدگاه‌های مستقل مدیریتی آماده می‌کند. این مسئله می‌تواند منجر به بیش سرمایه گذاری شود.

از طرف دیگر شما باید بدانید که استراتژی تجاری تدافعی اختیارات مدیریتی کمتر و نظارت جدی را در پی دارد. این نظریه هم توسط‌ تری اتلی و همکارانش در سال 2013 ارائه شده است. مدیران در این شرایط در جهت کاهش ریسک‌های مرتبط با شغل خود، فعالیت‌های عجیبی را به اتمام می‌رسانند. آنها به سرمایه گذاری کمتری در پروژه‌هایی که بازدهی بالا دارند علاقه نشان می‌دهند. معمولا این پروژه‌ها پر ریسک هستند.

بررسی ارتباط میان استراتژی تجاری و سرمایه

بررسی ارتباط بین استراتژی تجاری و کارایی سرمایه گذاری در تحقیق امروز ما به دو دلیل اهمیت زیادی دارد.

دلیل اول این است که در پاسخ به تحقیقات قبلی، همچون تحقیقات ایجاد شده توسط بیدل که بررسی رابطه بین کیفیت گزارش‌های مالی و کارایی سرمایه گذاری را الزامی‌کرده اند، تحقیق امروز ما نیز در این زمینه تفاوت‌هایی دارد. در تحقیقی که امروز شما در حال مطالعه آن هستید، استراتژی تجاری به عنوان اثر درجه اول معرفی شده است.

دلیلی دوم این است که در تحقیقات خارجی مختلفی همچون تحقیق‌های ارائه شده توسط نویسی و همکارانش، رابطه میان نوع استراتژی تجاری و سطح مطلوب سرمایه گذاری به خوبی بررسی شده و به صورت مستند ثبت شده است. اما در تحقیقات داخلی کشور ما یعنی ایران، تأثیرات استراتژی تجاری بر روی سطوح سرمایه گذاری شرکت‌های مختلف و میزان بهینه بودن آنها مورد آزمون قرار نگرفته است. در نتیجه، با بررسی تحقیقی که ما امروز نتایج آن را برای شما آماده کرده ایم، خلا مربوط در ادبیات پژوهش‌های داخلی نیز از بین می‌رود.

نقش اصطکاک بازار در کارایی سرمایه گذاری چیست؟

با توجه به چارچوب‌های ارائه شده در نئوکلاسیک سرمایه گذاری، معمولا در سرمایه گذاری، سرمایه بر مبنای نسبت نهایی ارزیابی می‌شود. نسبت نهایی نشان دهنده این مسئله است که آیا منافع شرکت حتی با در نظر گرفتن تعدیلات مربوط به سرمایه گذاری‌های جدید، بیشتر از هزینه نهایی سرمایه گذاری خواهد بود یا خیر. این تحقیق هم توسط بیدل و همکارانش در سال 2009 ایجاد شده است. علاوه بر این مورد، سرمایه گذاری در پروژه‌هایی که خالص ارزش فعلی مثبت دارند نیازمند تأمین مالی خارجی است.

در این سرمایه گذاری‌ها، پس از پرداخت هزینه‌های بهره مربوط، مدیران باید مبالغ نقد اضافی را به حساب اولیه سرمایه گذار‌ها واریز کنند. این در حالی است که مودیلیانی و میلر در سال 1958پیشنهاد کرده اند که شرکت‌ها همیشه می‌توانند سطوح بهینه سرمایه را در بازار‌هایی که وضعیت کامل دارند، حفظ کنند. تحقیقات دیگر در این زمینه بیان می‌کند که اصطکاک بازار می‌تواند به صورت مستقیم بر روی میزان کارایی سرمایه گذاری که شامل منابع مالی و تضاد نمایندگی است، تأثیر گذار باشد. جنسن در سال 1986 این تحقیق را ارائه کرده و به این نتیجه رسیده است.

بیدل و همکاران در سال 2009 و مدرس و حصار زاده در سال 1387 به طور مفهومی‌ فقط در یک زمان خاص سرمایه گذاری یک شرکت را پر کاربرد و کارا تعریف می‌کنند. آنها فقط زمانی که پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی مثبت تحت نظر سناریوی بدون اصطکاک بازار ایجاد می‌شوند، آن را به عنوان یک پروژه کارا تعریف می‌کنند. از جمله دیگر مواردی که می‌تواند بر روی نظر متخصصان تاثیر گذار باشد می‌توان به انتخاب معکوس استراتژی سرمایه گذاری و هزینه‌های نمایندگی اشاره کرد. در نتیجه، سرمایه گذاری کمتر از حد شامل حذف هر گونه فرصت سرمایه گذاری جدید است. این مسئله می‌تواند در غیاب انتخاب معکوس، خالص ارزش فعلی مثبت و خوبی داشته باشد. این ارزش بالا به شیوه ای خاص و ویژه بیش سرمایه گذاری را به عنوان سرمایه گذاری اصلی در تیم‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی استراتژی سرمایه گذاری تعریف می‌نماید.

نقش استراتژی تجاری در سرمایه گذاری کمتر از حد

در استراتژی تجاری و ادبیات مربوط با سرمایه گذاری کمتر از حد، ما می‌توانیم به یک استدلال مهم برسیم. در این شرایط استدلال می‌شود که مدیران ریسک گریز که دوست ندارند شغل خود را از دست بدهند، اگر به این جمع بندی برسند که چنین پروژه‌هایی رفاه شخصی آنها را در معرض ریسک قرار می‌دهد، یک تصمیم مهم می‌گیرند. آنها ممکن است با رد پروژه‌هایی که ارزش را زیاد می‌کنند یا دوری کردن از پروژه‌هایی که سرمایه گذاری ریسکی اما بهینه دارند، کم کاری کنند.

از طرف دیگر در استراتژی تجاری با بیش سرمایه گذاری، مدیران می‌خواهند شرکت خود را به مراحل بعد ببرند. مدیران دوست دارند تا میزان سرمایه گذاری شرکت را استراتژی سرمایه گذاری در حالت بهینه خارج کرده و افزایش دهند. این مسئله باعث می‌شود تا شرکت‌ها قدرت و منافع بیشتری کسب کنند. این مسئله هم توسط آقاروال و سامویک در سال 2006 به جمع بندی رسیده است. جنسن در سال 1986 در این زمینه پیشنهاد‌های جالبی را ارائه کرده است. این محقق پیشنهاد می‌کند که مدیران منفعت طلب، از جریان‌های نقد آزاد در پروژه‌هایی که خالص ارزش فعلی شان منفی است استفاده کنند. این فعالیت منجر به پیش سرمایه گذاری معمولی و غیر بهینه می‌شود.

تعاریف مهم در استراتژی تجاری چیست؟

برخی کارشناسان فعال در حوزه مدیریت استراتژیک، استراتژی تجاری را بهترین راه تحقق مأموریت سازمانی تلقی می‌کنند؛ به گونه ای که سازمان مورد نظر عوامل خارجی یعنی فرصت‌ها و تهدید‌ها و عوامل داخلی یعنی ضعف‌ها و قوت‌ها را بررسی و از نقاط قوت داخلی و فرصت‌های خارجی به خوبی استفاده می‌نماید. همچنین، سازمان مورد نظر ضعف‌های داخلی را از بین می‌برد.

ادبیات مدیریت می‌تواند شامل موارد مختلفی از جمله استراتژی تجاری شود. یکی از مهم‌ترین انواع استراتژی، استراتژی کسب و کار است. این ادبیات به توصیف این موضوع می‌پردازد که شرکت‌های مختلف چگونه در بازار‌های مربوط به مدیریت عملیات‌های اصلی خود به رقابت می‌پردازند. به عنوان مثال پورتر در سال 1998 بین استراتژی‌هایی که مزیت رقابتی آنها بر مبنای قیمت یا رهبری هزینه و کیفیت یا تنوع موجود میان لیست محصولات است، فرق قائل می‌شود.

تقسیم بندی استراتژی تجاری از دیدگاه بزرگان طراحی استراتژی

از طرف دیگر مارج در سال 1991 استراتژی تجاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. این دو گروه شامل استثمارگر و اکتشافی هستند. جالب است بدانید که ‌تریسی و ویرسما با شیوه‌هایی مشابه شیوه مارج، استراتژی تجاری را به سه گروه اصلی یعنی تعالی عملیاتی، رهبری محصول و صمیمیت با مشتری تقسیم می‌نمایند. با وجود این تقسیم بندی‌ها، گونه شناسی استراتژی تجاری ارائه شده توسط مایلز و اسنو در تحقیقات اخیر نتایج جالبی را به همراه استراتژی سرمایه گذاری داشته است. در این تحقیقات که بر اساس همین دسته بندی‌ها ایجاد شده اند، استراتژی تجاری به خروجی‌های شرکت نظیر کیفیت گزارش‌های مالی، کیفیت سود، عملکرد مالی شرکت، ریسک سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اجتناب از مالیات و خود شیفتگی مدیران متصل می‌شود.

بسیاری از استراتژیست‌های بزرگ دنیا استدلال می‌کنند که شرکت‌ها یکی از سه استراتژی ممکن یعنی آینده نگر، تدافعی یا تحلیلی را مورد استفاده قرار می‌دهند. این مسئله مهم با پذیرش الگو‌های متنوع موجود در بازار‌های اصلی محصول، می‌تواند باعث ایجاد تصمیم‌های مهمی‌ در شرکت شود. به عنوان مثال، این فرایند می‌تواند پروسه‌های سازمانی خاصی را ایجاد کند تا شرکت مورد نظر در رقابت باقی بماند.

مسیر استراتژیک سرمایه گذاری

به صورت کلی استراتژی تجاری به کار رفته در یک شرکت که معمولا آینده نگر یا تدافعی است، می‌تواند مسیر دیدگاه استراتژیک سرمایه گذاری آن را مشخص کند. توجه به این عامل اهمیت زیادی دارد، چرا که به صورت مستقیم فعالیت‌های شرکت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. سطح اختیار‌های مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت می‌تواند تحت تاثیر همین مبحث قرار گیرند. در نهایت، تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری هم تحت تاثیر همین مسئله تغییر پیدا می‌کنند. این مباحث توسط نویسی و همکاران در سال 2016 ارائه شده اند. در این تحقیق نتایج جالبی به دست آمد. از سنجه‌های مربوط به استراتژی و گونه شناسی، می‌توان در چند موقعیت مختلف استفاده کرد.

اولین موقعیت مربوط به استنباط‌های ارائه شده در استراتژی تجاری گونه مربوط است. بر اساس گونه شناسی مذکور، استراتژی سرمایه گذاری معمولا نتایج دریافت شده از اطلاعات موجود درون یک شرکت هم پوشانی قابل ملاحظه ای با دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها دارد. این استنباط‌ها برای سایر گونه‌های سازمانی هم قابل استفاده هستند. به صورت خاص، شما می‌توانید استراتژی تجاری آینده نگر مایلز و اسنو را معادل یک تحقیق دیگر هم قرار دهید. این استراتژی تجاری متعامل استراتژی تمایز محصول پورتر است. این استراتژی 20 سال بعد از استراتژی مایلز و اسنو ارائه شده و می‌تواند اهمیت زیادی هم داشته باشد. استراتژی اکتشافی مارج و استراتژی رهبری بازار محصول‌ تریسی و ویرسمس از جمله مثال‌هایی هستند که می‌توان برای این مسئله در نظر گرفت.

با استفاده از روش‌های مشابهی، استراتژی تدافعی مایلز و اسنو را می‌توان برابر با استراتژی رهبری هزینه پورتر، استراتژی استثمارگری مارج با استراتژی رهبری تعالی عملیاتی شرپسی و ویرسمس دانست.

نتیجه تأثیر استراتژی تجاری بر کارایی سرمایه گذاری

در تحقیقی که امروز ما آن را بررسی کردیم، با استفاده از تئوری سازمانی مایلز و اسنوو و تحقیقات قبلی، نتایج جالبی به دست آمد. این نتایج مربوط به استراتژی تجاری بوده اند. سنجه استراتژی‌های سازمانی با کسب و کار که با استفاده از داده‌های عمومی‌ و در دسترس شرکت‌ها قابل عملیاتی شدن است خیلی سریع‌تر توسعه داده می‌شود. سپس تأثیرات استراتژی تجاری بر روی میزان کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های مورد قبول در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. همان طور که پیشتر در مبانی نظری این مسئله مورد بحث قرار گرفت، استراتژی‌های تدافعی و آینده نگر، بر روی استراتژی سرمایه گذاری شرکت‌ها تاثیرات مختلفی دارند. آنها شرکت‌ها را در معرض سطوح متفاوتی از سرمایه گذاری، نظارت، اختیارات مدیریتی و ریسک قرار میدهد. این موضوع بر روی سازمان مورد نظر شما تاثیرات مختلفی را به همراه دارد.

نتایج اولیه تحقیق ما بر روی استراتژی تجاری نتیجه جالبی را نشان داد. تحقیق ما نشان داد که شرکت‌های پیرو استراتژی‌های آینده نگر، علاقه بیشتری به پیش سرمایه گذاری نشان می‌دهند. به عبارتی دیگر تصمیمات مدیران در شرکت‌هایی که به این صورت فعالیت می‌کنند، موجب بیش سرمایه گذاری می‌شود. بر اساس مبانی ارائه شده در این زمینه، این استراتژی اختیارات بیشتری را برای مدیران ارائه می‌کند. استراتژی تجاری می‌تواند شرکت را به عنوان سازمانی که در ارتباط با هزینه‌های عمومی، اداری و فروش برخورد نا متقارن‌تری داشته است معرفی نماید. همچنین این مسئله شرکت را به عنوان یک سازمان پیشرو در بازار توصیف می‌کند. این مبحث جدید و مهم به سرمایه گذاری و انجام پروسه‌های خاص و ویژه نیاز دارد.

نتایج بررسی سرمایه گذاری‌های مختلف در زمینه استراتژی تجاری

بر اساس همه مباحث گفته شده در قسمت‌های قبل‌تر، ما می‌توانیم به این نتیجه برسیم که امروزه ما نیاز به سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه استراتژی تجاری داریم. همچنین احتمال بالایی برای پیش سرمایه گذاری را می‌توان در این حالت متصور شد. این موضوع با نتایج تحقیقات نویسی و همکاران هم راستا است. البته، در یک حالت مشابه ولی به صورت غیر مستقیم، بالاس و همکارانش در سال 2015 در تحقیق خود نیز به نتیجه جالبی دسترسی پیدا کردند. آنها دریافتند که استراتژی تجاری انتخابی، یک عامل مهم در نحوه رفتار هزینه است. در این عامل، سرمایه سازمانی و توانایی مدیریت تا حدودی به یک عامل خاص تبدیل می‌شوند. آنها به سراغ میزان چسبندگی هزینه‌ها می‌روند. علاوه بر این مسئله، محققان به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاری در دارایی‌های خاص نیز یک عامل مهم در تعدیل رابطه بین استراتژی تجاری انتخابی شرکت، و رفتار هزینه آن شرکت می‌باشد.

البته که از طرف دیگر، نتایج به ما نشان می‌دهند که شرکت‌های پیرو استراتژی‌های تدافعی، خیلی کمتر به سرمایه گذاری علاقه نشان می‌دهند. به بیانی دیگر، تصمیمات تیم مدیریت در چنین شرکت‌هایی عمدتا منجر به سرمایه گذاری کمتر از حد خواهد شد. دو عامل اصلی یعنی «سطح پایین اختیار‌های تیم مدیریت» و «لزام به سرمایه گذاری کمتر و نظارت دقیق‌تر در شرکت‌های پیرو استراتژی تدافعی»، مدیران را مجبور می‌کند تا سود خالص را کاهش دهند. آنها موجب سرمایه گذاری کمتر از حد در پروژه‌های بلند مدتی که خالص ارزش فعلی مثبت دارند، می‌شوند. نتایج این فرضیه با تحقیقات تیم نویسی و همکارانش نیز سازگاری دارد.

استراتژی سرمایه گذاری

استراتژی سرمایه گذاری مجموعه ای از قوانین، رویه ها استراتژی سرمایه گذاری یا رفتارهاست که سرمایه گذار را در انتخاب پرتفولیو سرمایه گذاریش راهنمایی می کند. به عبارت دیگر برنامه استراتژیک، برنامه سرمایه گذار از توزیع دارایی ها در میان سرمایه گذاری های مختلف است، با توجه و در نظر گرفتن عوامل مختلفی همچون اهداف فردی، تحمل ریسک و افق زمانی.

برای استراتژی های سرمایه گذاری طبقه بندی های مختلفی صورت گرفته است. برخی سرمایه گذاران حداکثر کردن بازگشت سرمایه شان را با سرمایه گذاری در دارایی های ریسکی ترجیح می دهند، اما افراد دیگر حداقل کردن ریسکشان را ترجیح می دهند. اما اکثراً ما بین این دو استراتژی را می پسندند.

استراتژی های تأثیر پذیر اغلب جهت حداقل کردن ریسک معاملات بکار می روند، و استراتژی های فعال به حداکثر کردن بازگشت ها توجه دارند. یکی از استراتژی های شناخته شده خرید و نگهداری می باشد، که یک استراتژی بلند مدت می باشد.

همچنین نوع دیگری از این طبقه بندی ها، طبقه بندی استراتژی های سرمایه گذاری به سه طبقه استراتژی سرمایه گذاری رشد، استراتژی سرمایه گذاری درآمد و استراتژی سرمایه گذاری ارزش می باشد.

استراتژی سرمایه گذاری رشد شامل جستجو در سهام هایی است که پتانسیل رشد دارند، به این معنا که در زمان خاصی قیمت سهام بالا خواهد رفت. استراتژی سرمایه گذاری درآمد برای سرمایه گذاران محافظه کار مناسب است. هدف اصلی این سهامدارن بدست آوردن درآمد می باشد، در نتیجه برای شرکت هایی مناسب است که سود سهامشان را بطور منظم می پردازند و طبیعتی پایدار دارند. استراتژی سرمایه گذاری ارزش مخصوص کسانی است استراتژی سرمایه گذاری که توسط کمتر از ارزش واقعی تخمین زده شده اند. به عبارت دیگر ارزش سهام آنها کمتر از آن چیزی که خود شرکت صادر کرده است می باشد.

هم چنین برای استراتژی سرمایه گذاری گام های زیر تعیین شده است:

 • تعریف اهداف سرمایه گذاری: در اولین گام لازم است که ما هدفمان از سرمایه گذاری را مشخص کنیم. این امر استراتژی سرمایه گذاری به ما کمک می کند تا بدانیم کدامیک از انواع استراتژی به ما کمک خواهد کرد.
 • یافتن وسیله نقلیه سرمایه گذاری: بعد از مشخص کردن اهداف سرمایه گذاری، لازم است ما وسیله ای که ما را به اهدافمان می رساند را پیدا کند. منظور از این وسیله صرفه جویی در منابع مالی دانشگاه، حساب کارگذاری و … می باشد.
 • بازکردن یک حساب سرمایه گذاری: بعد از دو گام فوق ما می توانیم یک حساب سرمایه گذاری باز کنیم. این افتتاح حساب اغلب به دلیل ارائه اطلاعات فردی، امضای شخص و انتقال وجوه لازم می باشد.
 • سهام، اوراق قرضه و وجوه: هزاران مکان جهت نگهداری پول وجود دارد مانند، سهام ها، اوراق قرضه، صندوق های سرمایه گذاری و … . در اینجا لازم است با تجزه و تحلیل بازارها و مکان های مختلف، بازاری که به اهداف ما نزدیکتر می باشد را انتخاب کنیم.
 • شروع سرمایه گذاری: بعد از پشت سر گذاشتن تمامی مراحل فوق، گام بعدی شروع سرمایه گذاری می باشد.
 • نظارت و تطبیق: سرمایه گذاری نیاز به یک گام بیشتر در هنگام اجرا دارد. شما نیاز دارید بدانید که پولتان چگونه تخصیص یافته و چگونه سرمایه گذاریتان انجام می شود.

شش راه برای ساده‌سازی استراتژی سرمایه گذاری شما

سرمایه گذاری در بورس می‌تواند یکی از دشوارترین کارها به‌حساب بیاید. حتی گاهی اوقات انگار یک جعبه سیاه هر جا که می‌روید بالای سرتان قرار دارد. پیش‌بینی اینکه در آینده چه چیزی انتظارمان را می‌کشد غیرممکن است، امّا چیزی که یقیناً می‌دانیم این است که به پول نیاز داریم. یکی از بهترین راه ها برای به دست آوردن این پول، داشتن استراتژی سرمایه گذاری است. شاید شما بخواهید فرزندانتان را ۱۵ سال بعد به دانشگاه بفرستید، بعد از پنج سال یک خانه بخرید یا در عرض یک سال لپ‌تاپ کهنه خود را نو کنید. ولی شما برای دستیابی به این هدف‌ها نیازمند پول هستید. سرمایه گذاری استراتژی سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار راه خوبی ست تا پول شما به‌جای شما کار کند و منافع ارزشمندی را در آینده برای شما ایجاد کند. مشکل اینجاست، اگر قبلاً در بورس سرمایه گذاری نکرده‌اید و در این زمینه تجربه‌ای ندارید، ممکن است ورود به این بازار برای شما کمی ترسناک و غیرممکن به نظر برسد. (اگر واقعاً این‌طور است پس چرا در دوره آموزشی رایگان “ورود به دنیای بورس” شرکت نمی‌کنید؟)

در این نوشته ما به ۶ استراتژی سرمایه گذاری که ممکن است در ساده‌سازی ورود به دنیای دلهره‌آورسرمایه گذاری در بورس کمک‌حالتان باشد، اشاره می‌کنیم.

۱٫ آنچه را که می‌دانید بخرید

احتمالاً این جمله را قبلاً در مدیرمالی شنیده‌اید امّا با ما همراه باشید. اینجا قصد ما تلف کردن وقت شما بر سر تحقیق در مورد سهام شرکت‌ها و انتخاب بهترین سهم برای سرمایه گذاری نیست. اگر شما به بینش خود اعتماد کرده و در محصولاتی که می‌شناسید و بعضاً از آن‌ها استفاده می‌کنید، سرمایه گذاری کنید، احتمالاً در بلندمدت نتیجه مثبت آن را خواهید دید.

این گفته بدین معنی نیست که چون شما هر روز شیر و کیک می‌خرید، آسپرین مصرف می‌کنید و مدام با بانک خود در ارتباط هستید پس همه پولتان را روی شرکت‌های مواد غذایی، دارویی یا بانک‌ها سرمایه گذاری کنید. ایده این طرز فکر ازآنجاست که شما می‌توانید پروسه انتخاب سهام برای سرمایه گذاری را با نگاهی به اطراف خودتان و با توجه به برندهایی که استفاده می‌کنید و تفکر درباره اینکه کدام‌یک از این برندها در سال‌های اخیر بهتر عمل کرده‌اند و آینده روشن‌تری دارند، آسان‌تر کنید.

۲٫ متنوع سازی

این یک بخش مهم از استراتژی سرمایه گذاری شماست و آن اندازه که به نظر می‌آید دشوار نیست. به‌طور ساده، متنوع سازی به این معنی است که همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. پس به‌منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، شما باید پول خود را در طبقات دارایی مختلف همچون سهام، اوراق مشارکت و سپرده های بانکی و بخش‌های مختلف صنعتی از قبیل تکنولوژی، خرده‌فروشی و پتروشیمی قرار دهید. (اگر به این موضوع علاقه‌مندید مقاله “تنوع بخشی سبد سهام از حرف تا عمل ” را بخوانید)

با متنوع سازی سبد سرمایه گذاری‌تان، شما می‌توانید میزان ریسک خود را مدیریت کرده و کاهش دهید؛ اما شاید بپرسید متنوع سازی چگونه باعث کاهش ریسک می‌شود؟ زیرا احتمال خیلی کمی وجود دارد که همه دارایی های موجود در پرتفوی شما هم‌زمان با هم دچار مشکل یا بحران شوند. بدین معنی که اگر سرمایه گذاری شما در سهام شرکت دارویی با کاهش روبرو شود، سهام پتروشیمی شما الزاماً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

۳٫ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می‌تواند راهی برای دستیابی به “یک پرتفوی از قبل متنوع شده” باشد و شما می‌توانید با خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری به‌جای خرید یک سهم در مجموعه‌ای از سهام سرمایه گذاری کنید. صندوق ها در گروه‌های مختلفی از دارایی ها سرمایه گذاری می‌کنند. برخی از آن‌ها در شاخص، برخی در شرکت‌های بزرگ و برخی دیگر نیز در گروه خاصی از اوراق و دارایی های مالی سرمایه گذاری می‌کنند.

۴٫ خرید و نگه دارید

ممکن است خیلی سخت به نظر برسد، اما هر وقت اخبار بدی از شرکتی که صاحب سهام آن هستید شنیدید وحشت نکنید. این نوع رفتار در بازار بورس به‌عنوان سرمایه گذاری منفعلانه یا استراتژی سرمایه گذاری بخر و نگه دار، شناخته می‌شود. سعی کنید در برابر این اصرار که همه سهام خود را بفروشید، ایستادگی کنید. مگر اینکه یک مشکل اساسی در مدیریت شرکت یا جریان درآمدی آن وجود داشته باشد و شما به این نتیجه برسید که کاهش قیمت سهم مربوط به افت ارزش واقعی آن است و مربوط به جو روانی بازار واکنش‌های احساسی سرمایه گذاران نمی‌شود. اگر شما پرتفویی دارید که به‌خوبی متنوع باشد، به‌احتمال خیلی زیاد قادر خواهید بود تا ریسک یک ضرر بزرگ را محدود کنید.

۵٫ پولی را هر ماه کنار بگذارید

پولی را هر ماه کنار بگذارید و گوش‌به‌زنگ فرصتی برای سرمایه گذاری باشید، حتّی اگر همان لحظه سرمایه گذاری نمی‌کنید. شاید شما در حال حاضر پول کافی برای خرید ۱۰۰ سهم شرکت موردعلاقه خود را ندارید. شما می‌توانید هر ماه مقداری پول در حساب کارگزاری‌تان ذخیره کنید و زمانی که به منابع مالی لازم دست پیدا کردید، در سهام موردنظر سرمایه گذاری کنید.

۶٫ سرمایه گذاری را بخشی از سبک زندگی‌تان کنید

چه کافه گردی پنجشنبه‌شب‌ها، چه رفتن به سینما در روزهای سه‌شنبه و چه کوهنوردی جمعه صبح‌ها، سبک زندگی همه ما از مجموعه کارهای روزمره تشکیل شده است. سرمایه گذاری برای آینده هم می‌تواند (باید) یک کار روزمره دیگر از سبک زندگی همه ما باشد.

نکته‌ای که ما همیشه و در همه آموزش‌های خود به آن تأکید کرده‌ایم را به خاطر بیاورید. سرمایه گذاری یک فعالیت کوتاه مدت نیست. بلکه یک برنامه‌ریزی بلندمدت است که میوه آن را در روزهای بازنشستگی خواهید خورد. به کارگیری استراتژی سرمایه گذاری به شما کمک می‌کند تا مطمئن‌نر به هدف و برنامه خود برسید.

تعریف مدیریت سرمایه‌گذاری:

مدیریت سرمایه‌گذاری مدیریت حرفه‌ای اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار) و دارایی‌ها (مثل املاک) به منظور رسیدن به اهداف مشخصی از سرمایه‌گذاری (سود سرمایه‌گذاران)، می‌باشد. سرمایه‌گذاران می‌توانند مؤسسات (شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، کمپانی‌ها، خیریه‌ها، مؤسسات خدمات تحصیلی و…) یا سرمایه‌گذاران شخصی (هم به صورت سرمایه گذاری مستقیم و هم در نوع رایج‌تر آن یعنی استراتژی سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری از طریق شرکت‌های واسطه مثل صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک) باشند.

در لغت، مدیریت دارایی اغلب به جای مدیریت سرمایه‌گذاری سرمایه‌های مشترک استفاده می‌شود، در حالیکه مدیریت سرمایه می‌تواند به همهٔ انواع سرمایه گذاری مثل مدیریت سرمایه گذاری شخصی اطلاق شود. مدیران سرمایه گذاری ای که تخصصشان مدیریت مشورتی از طرف سرمایه گذاران شخصی (معمولاً متمول) است، اغلب به خدماتشان مدیریت ثروت یا مدیریت سبد سرمایه گذاری می‌گویند.

«خدمات مدیریت سرمایه گذاری» شامل تحلیل اظهارنامه‌های مالی، انتخاب دارایی، گزینش سهام، پیاده سازی برنامه و کنترل سرمایه گذاری‌های جاری می‌شود. مدیریت سرمایه گذاری یک صنعت بزرگ و مهم جهانی است و عهده دار مدیریت تریلیون‌ها یوان، دلار، یورو، پوند و ین در جهان است.

7 استراتژی سرمایه گذاری در دوران رکود اقتصادی

استراتژی سرمایه گذاری در دوران رکود

با توجه به شرایط غیرعادی فعلی در جهان، اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران از رکود اقتصادی بیم دارند. این امر طبیعی و منطقی است، زیرا این بحران اقتصادی نتیجه افت ناگهانی هزینه‌ها و سایر موارد پیش‌بینی نشده است. قبل از اینکه چنین بحرانی در سطح جهان به قطعیت برسد، ایده خوبی است که هم اکنون برنامه‌ریزی کنید و درباره استراتژی سرمایه گذاری خود تصمیم بگیرید. رکود اقتصادی به معنای این نیست که همه سرمایه گذاری‌ها باید به حالت تعلیق درآیند. این بدان معناست برخی صنایع، شرکت‌ها و سرمایه گذاری‌ها نسبت به سایر آن‌ها ایمن‌تر هستند. در این مطلب چند استراتژی سرمایه گذاری در دوران رکود را بررسی خواهیم کرد.

1. فقط سرمایه گذاری‌های کم خطر

رکود اقتصادی زمان مناسبی برای آزمایش و ریسک در سرمایه گذاری‌های شما نیست. مهمترین جنبه استراتژی سرمایه گذاری در زمان رکود اقتصادی هر شخص، بازی در زمین امن است. این امر موجب اجتناب از سرمایه گذاری در شرکت‌هایی می‌شود که پرمخاطره و دارای بدهی هستند. بر روی کسب و کار یا استارتاپ‌هایی با جریان درآمدی مطلوب و بدهی کم تمرکز کنید تا ایمن‌ترین گزینه‌های سرمایه گذاری را بدست آورید. به عنوان یک دستورالعمل کلی، سعی کنید در شرایط مبهم، ریسک بزرگی انجام ندهید. برای دریافت مشاوره حقوقی سرمایه‌گذاری به لینک زیر مراجعه فرمایید.

2- سرمایه گذاری در کالاهای اساسی پرمصرف در بازار سهام

هنگامی که به دنبال گزینه‌های سرمایه گذاری ایمن در بازار سهام هستید، ایده مناسب تمرکز روی کالاهای اساسی پرمصرف یا موارد ضروری مورد نیاز مردم است. آن‌ها به طور معمول شامل مواد غذایی، برخی کالاهای خانگی و دخانیات می‌باشند. به منظور سرمایه گذاری، می‌توانید قراردا سرمایه گذاری خود را در لحظه تنظیم و دریافت نمایید.

3- تمرکز روی صنایع غیر چرخشی و مقاوم در برابر رکود

از سرمایه گذاری بر کالاها و خدمات با الگوی چرخشی در زمان رکود و عدم اطمینان اجتناب ورزید. معمولا آن‌ها موارد اساسی و ضروری نیستند که مصرف‌کنندگان در زمان صرفه‌جویی برای آن‌ها به طور منظم هزینه کنند. در طی رکود اقتصادی، بهتر است روی یافتن صنایع غیر چرخشی که کالاها و خدماتی را ارائه می‌دهند که تقاضای ثابت سالیانه دارند، متمرکز شویم. علاوه بر اصول مصرف کننده که به آن‌ها اشاره شد، این صنایع مقاوم در برابر رکود شامل فروشگاه‌های مواد غذایی، فروشگاه‌های تخفیف، تولید کنندگان لوازم آرایشی بهداشتی و خدماتی همچون برگزاری مراسم ترحیم می‌باشند.

4- تضمین تنوع کافی

در این مورد ضرب‌المثل قدیمی درباره قرار ندادن تمام تخم‌مرغ‌ها در یک سبد به ذهن می‌آید. یک نکته کلی در توصیه‌های مربوط به سرمایه گذاری، تمرکز صرف، بر یک بخش واحد، حتی در مواردی که عناصر اصلی مصرفی را شامل می‌شود. این مسئله در زمان غیرقابل پیش بینی رکود بسیار مهم است. اگر کالا یا صنعت خاصی ارزش خود را از دست بدهد، تنوع در سرمایه گذاری بر صنایع شما را از ضررهای بیشتر محافظت می‌کند. تنوع در نوع دارایی، به عنوان مثال سهام، علاوه بر درآمد و کالاهای ثابت، به همان اندازه مهم است.

استراتژی سرمایه گذاری در دوران رکود

5- سرمایه گذاری در املاک و مستغلات

اگرچه رکود اقتصادی عمدتا می‌تواند ضررهای بسیار جدی را در اکثر صنایع به همراه داشته باشد، اما املاک و مستغلات ، با فر‌ض سرمایه گذاری خردمندانه، معمولاً در بین این صنایع نیست. رکود اقتصادی معمولاً منجر به افت ارزش خانه می‌شود، به این معنی که ممکن است ملکی را با قیمت پایین خریداری کنید و پس از بهبود اقتصاد و بازار، آن را با سود بالا بفروشید. در ضمن می‌توانید ملک را به مستاجر اجاره دهید و در یک بازه‌، درآمد منفعل قابل اعتماد ایجاد کنید. در صورت نیاز، قرارداد خرید و فروش املاک یا قرارداد اجاره خود را به صورت آنلاین و در لحظه تنظیم و دریافت نمایید.

6- سود سهام

سود سهام درآمد غیرفعال ایجاد می‌کند. بعد از سرمایه گذاری در یک شرکت، شما اساساً بخشی از درآمد شرکت را دریافت می‌کنید. به طور کلی توصیه می‌شود به دنبال شرکت‌هایی باشید که نسبت بدهی به حقوق سهامداران آن‌ها کم باشد. برای اینکه در امنیت کامل باشید، ممکن است بخواهید فقط روی شرکت‌های کاملاً قابل اعتمادند، یعنی آنهایی در 25 سال متوالی سود سهام خود را افزایش داده اند، متمرکز شوید.

7- فلزات گرانبها

در بازار کالاهایی به ویژه طلا در حفظ ارزش خود در دوره های عدم اطمینان و رکود اقتصادی مشهور است. سرمایه گذاری در نقره نیز در زمان رکود اقتصادی عملکرد بسیار خوبی دارد و به طور کلی فلزات گرانبها گزینه مناسبی در سرمایه گذاری نسبتاً بی‌خطر هستند.

به نظر شما کدام استراتژی برای سرمایه گذاری در دوران رکود مناسب‌تر است؟ نظرات خود را با ما درمیان بگذارید. همچنین سایر مطالب مرتبط را می‌توانید در بلاگ لامینگو دنبال کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا